FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

09 Jolay 2017 - ALAHADY TSOTRA FAHA 14 - MANDAVANTAONA A

I JESOA: BE FITIAVANA SY MALEMY FANAHY

Ry Kristianina havana, isaky ny Alahady mandritra ny  mandavantaona dia toetra anankiray no omen'ny Eglizy antsika amin'ny alalan'ireo vakiteny izay henointsika ny Alahady ka halalinintsika mandritra ny herinandro mba hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin'olona.   
 Amin'izao Alahady faha-14 mandavantaona izao, toetra anankiray ao amin'i Jesoa indray no ianarantsika ary alohan'izy ianarantsika azy dia i Jesoa mihintsy no miantso antsika mba hiombona aminy ka lazainy hoe : "Mankanesa aty amiko ianareo izay manana enta-mavesatra fa hanamaivana anareo aho ary tsy misy mahalala ny Ray hafa tsy ny zanaka ihany, hanamaivana anareo aho, ento ny jiogako ary mianara amiko fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho dia hahita fiadanana ianareo".....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

02 Jolay 2017 - ALAHADY TSOTRA FAHA 13 - MANDAVANTAONA A

NY SOA ATAO, LEVENAM-BOLA

Ry Kristianina havana, averimberintsika matetika  fa ny fandalinam-pinoana no iainantsika amin'izao vanim-potoana mandavantaona izao arak'ireo vakiteny atolotry ny Eglizy amintsika ary mba hivelomantsika satria efa nandray ny Fanahin'Andriamanitra isika taorianan'ny fetin'ny Pantekôty. Amin'izao Alahady faha-13 mandavantaona izao dia toetra anankiray tsy maintsy ananantsika mba hahatonga antsika Kristy mpiara-belona amin'olona no ambaran'ireo vakiteny masina aroson'ny Eglizy amintsika : "Ny soa atao levenam-bola fa ny ratsy atao loza miantona". 
Ny zavatra tsy maintsy ho alalinintsika ary tsy maintsy hiainantsika dia mikasika ny fandraisana sy ny fahaizana mampiantrano an'izay rehetra manodidina antsika....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

25 Jiona 2017 - ALAHADY TSOTRA FAHA 12 - MANDAVANTAONA A

MAHATOKY ANDRIAMANITRA KA RESEO NY TAHOTRA

Ry Kristianina havana, tapitra tamin'ny fankalazantsika tamin'ny fomba manetriketrika ary nataontsika tanatin'ny procession ny fankalazana ny Vatana sy Ra masin'i Kristy sakramenta masina ireo vanimpotoana manokana ka miditra tanteraka amin’ny mandavantaona isika izao. Fotoana handalinantsika ny finoana. Alahady faha-12 mandavantaona izao, azo lazaina fa na manao akory ny adim-piainana tsy maintsy atrehina, na manao akory ny fiainana mety manahirana, na dia mety ho tonga aza ny hoe very fanahy mbola velona ka tsy ho hita intsony izay aleha dia fantaro fa tsy miova Andriamanitra, efa nanolotra an'i Jesoa izy ary  izy no làlana sy fahamarinana sy fiainana ka aoka tsy hatahotra isika hahatoky an'Andriamanitra ...[.....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Fankalazana ny naterahan'i Md Joany Batista sy Fetin'i Fo madion'i Maria

Ry Kristianina havana, androany 24 jiona dia fety roa sosona no ankalazain'ny Eglizy ary fety lehibe dia tsy inona fa ny fankalazana ny  nahaterahan’i Md Joany Batista ary ny fankalazana ny Fo madion'i Maria. Mialoha ny fankalazana ny fetim-pirenena no anoloran'ny Eglizy izany fety roa lehibe izany ary matetika isika no milaza fa tsy misy kisendrasendra fa tian'Andriamanitra hanampy antsika handinika bebe kokoa ny zavatra etrehintsika izany rehetra izany.
Angatahintsika amin'ny alalan'i Masina Maria, hangatahintsika amin'ny alalan'i Md Joany Batista mba hahaizantsika manao ENY tahaka an'i Masina Maria izany hoe manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, tahaka an'i Zakaria sy Elizabeta, tahaka an'i Joany Batista ka hahafahantsika mitondra an'i Jesoa amin’ireo mpiara-belona amintsika...[......]

 

Tsindrio eto  hihaino ny toriteny

FANKALAZANA NY FO MASIN'I JESOA - Zoma 23 Jiona 2017

Mankanesa atý amiko hianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy mavesatra entana, fa hanamaivana anareo aho.

Enga anie izao fankalazana ny Fo Masin'i Jesoa izao hanampy antsika ho feno fanentren-tena ka hahay hanompo ireo manodidina antsika fa indrindra ireo voahilika, ireo mahantra mitady famonjena ary maro ny fahantrana amin'izao andro iainantsika izao, ao ny ara-nofo, ao ny ara-tsaina izay mangenja ny maro amin'izao fotoana izao ary indrindra ao ny fahantrana ara-panahy ka enga anie ny fon'i Jesoa hanenika an'izao tontolo izao amin'ny alalantsika tsirairay avy. Ny fontsika no zary fon'i Jesoa mitempo eo amin'ny mandodina antsika ka isika hilaza tahaka nataon'i Jesoa " Mankanesa aty amiko fa hanamaivana anareo aho", hanamaivana izay rehetra fijaliana sy fahoriana ny fiombonantsika amin'ny Fo masin'i Jesoa ka amin'izay hiasa amin'ny alalantsika tokoa ny Fon'i Jesoa ka isika no zary Kristy mpiara-belona amin'olona ....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny