FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

17 Febroary 2019 - ALAHADY FAHA 6 - MANDAVANTAONA D

ANDRIAMANITRA NO TENA MAHASAMBA IRA FA TSY NY HAREN’NY TANY 

Amin’izao Alahady faha-6 mandavantaona izao dia  manasa antsika tokoa ireo vakiteny aroson’ny Eglizy mba hiroso lalindalina kokoa isika eo anivon’ny fiainantsika satria irahina isika hikatsaka ny hasambarana. Vao tsy ela ny papa nanoratra ny “exhortation apostolique” momba ny fiantsoana ho amin’ny fahamasinana, ho amin’ny hafaliana, ho amin’ny fiadanana. Lazain’ny Papa fa làlana tokoa mankany amin’ny fahamasinana ny fanatanterahana ny sitrapon’Andriamanitra satria masina izay miombona amin’ilay masina dia Andriamanitra, làlana mankany amin’ny fahamasinana sy fahasambarana no niantsoana antsika....[....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

03 Febroary 2019 - ALAHADY FAHA 4 - MANDAVANTAONA D

 "Tsy ny zanak’i Jôsefa va ity? " (Lk. 4: 22)

Tena ao anatin’ny fivelomana ny mandavantaona tokoa isika izao izany hoe vanimpatoana amin’ny fandalinam-pinoana, katolika aho ka alaliniko izay inoako. Tsy hoe alalinina fotsiny ka hikombona irery fa ho tahaka an’I Jesoa tao an-tempoly nilaza hoe “Ato amiko ny Fanahin’ny Tompo, hirahinao hitory ny vaovao mahafaly aho” izany no namaranantsika ny fandalinam-pinoana tamin’ny Alahady lasa faha 3 teo. Amin’izao Alahady faha 4 izao dia miditra lalindalina isika, miantso antsika Andriamanitra mba hampiombona ny olona rehetra satria Andriamanitra araka ny lohahevitra alalinintsika androany dia “Masoandro be lohataona ny fitiavan’Andriamanitra ka tsy mifidy olona hosoavina” izany hoe miantso antsika ho olo araiky ao aminy Andriamanitra. Tsy mikombona ny finoana, katolika aho ka zaraiko izay inoako, katolika aho ankalazaiko izay inoako. Ry Kristianina havamalala, miantso antsika tokoa Andriamanitra, miantso olona hijoro vavolombelona hanambara amin’ny manodidina ny fitiavan’Andriamanitra .......[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

27 janoary 2019 - ALAHADY FAHA 3 MANDAVANTAONA D

« Nampianatra tao amin’ny sinagôgan’izy ireo Izy, ka nankalazain’izy rehetra » (Lk. 1: 15)

Amin’izao Alahady faha-3 mandavantaona dia manohy ny fianarana ny fiainan’I Jesoa antsika miaraka amin’I Md Lioka, na dia I Md Joany aza no novakiana tamin’ny Alahady lasa mitantara ny fanovan’I Jesoa ny rano ho divay, izay manambara fa eo anivontsika I Jesoa raha mitoetra ao aminy isika dia itoerany, miova ny fiainantsika no mamokatra tsara ka mahasoa amin’ny fiainantsika ary nahafaly ireo izay nasaina tao Kana tamin’izany fotoana izany, nino ny mpianatra satria nahita ny voninahitr’Andriamanitra tamin’ny famantarana nataon’I Jesoa io. Mba hivelomantsika an’izany rehetra izany dia ampitain’ny Eglizy androany ary fa ny tenin’Andriamanitra natao hanampy antsika hifanotrona, hifanasoa ka hiroso ho olo araiky ao amin’I Kristy isika, izany no antintraterin’ireo vakiteny androany ......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

20 janoary 2019 - ALAHADY FAHA 2 MANDAVANTAONA D

 « Naneho ny voninahiny Izy ka nino Azy ny mpianany » (Jo. 2: 11)

Androany ny lohahevitra “Ny hahasambatra antsika no sitrak’Andriamanitra” dia manasa antsika hiaina izany rehetra izany miaraka amin’Andriamanitra satria eo anivontsika I Jesoa. Miara-dàlana amintsika izy ka fantany ireo hetahetam-pontsika. Ho tanteraka izany raha miombona aminy isika izay no mahatonga antsika matetika milaza fa raha manao ny asan’Andriamanitra isika dia Andriamanitra hanao ny asantsika ary ho lavorary kokoa satria lavorary izy.

Ny mahadiso antsika matetika dia mieritreritra mahavita tena samirery, mieritreritra fa lavitra Andriamanitra ka mikofokofoka irery, farany efa tsy mahita hevitra dia mitady Andriamanin-kafa isika ka lavo amin’ny zavatra tsy mety ka vao mainka mikorontana ny fiainantsika. ...[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

13 janoary 2019 - FANKALAZANA NY BATEMIN'NY TOMPO

« Tamin’ilay natao batemy iny ny vahoaka rehetra dia natao batemy koa i Jesoa» (Lk. 3: 21)

izao Alahady fankalazana batemin’ny Tompo izao no amaranantsika ny fankalazana ny Noely ka hidirantsika amin’ny mandavantaona. Nohalalinitsika nandritra ny noely fa Andriamanitra tsy lavitra ny Andriamanintsika fa eo anivontsika, eo anivon’ny vahoakany. Nandray ny toetrantsika olombelona ankoatry ny fahotana izy ary nahatonga antsika ho zanak’Andriamanitra. Izany no mibaribary amin’izao alahady ankalazantsika ny batemin’ny Tompo izao satria ny batemy dia fantantsika dia ilay fandalovana amin’ny fahotana ka mampiditra antsika amin’ny tena fiainana. I Jesoa amin’ny maha Andriamanitra azy dia tsy manana fahotana  nefa noho izy nanaiky ho olombelona ary tsy mba sarisarin’olombelona dia nanaiky nataon’i Joany Batista batemy.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny