FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady 05 Febroary 2017 - ALAHADY FAHA 5 - MANDAVATAONA A

Izaho no fahazavan’izao tontolo izao, hoy ny Tompo; izay manaraka Ahy no manana ny fahazavan’ny fiainana.

Atolotry ny Eglizy ho atsika androany ho fanohizana ny fetin'ny jiro fa mivelona ny hafatr'i Kristy isika dia zary fahazavana sy fanasina eo amin'ny fiainantsika. Isika no Eglizy, isika izay vita batemy no tempolin'Andriamanitra izay manolotra ny tenantsika amin'Andriamanitra.

Ambaran'ny vakiteny voalohany (Iz. 58, 7-10) izay horenesintsika koa rehefa tonga ny vanimpotoananan'ny karemy dia ny fifadiana. Matetika dia heverintsika fa ny fanajana sy fanarahana ambokony ny fifadiana no tena fiainana sy ny fivelomana an'ireo sata izay manambara ny fandraran'Andriamanitra an'izao sy izao. Tsy izany ny teny folo na ny tenin'ny fiainana nomen'Andriamanitra tao Sinai....[.......]

Tsindrio eto hihaion ny toriteny

02 Febroary 2017 - Fankalazana manetriketrika NY NANOLORANA NY TOMPO

 

Ry kristianina havana, faly nankalaza ny nahaterahan’ny Tompo isika, efapolo andro lasa izay. Ary tonga indray anio ny andro iray toa zato, ankalazantsika an’i Jesoa natolotra tao an-Tempoly sy nankatò ny lalàna am-pahibemaso, ary niseho tao tokoa nitsena ny vahoakany miandry Azy. Notarihin’ny Fanahy Masina hankao amin’ny Tempoly i Simeôna sy i Anina efa zokiolona, ka nankalaza ny Tompo ary faly nanambara Azy am-pahibemaso. Isika koa natambatry ny Fanahy Masina ho fianakaviana iray, ka hankalaza sy hidera an'Andriamanitra ary enga anie hanambara sy hivelona  ny fahazavan'i Kristy  amin'ny fiainantsika andavanandro .... [.......] 

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 29 Janoary 2017 - ALAHADY FAHA-04 TSOTRA MANDAVANTAONA A

SAMBATRA NY MAHANTRA FA AZY NY FANJAKAN’NY LANITRA

Nanomboka tamin'ny alahady faha 2 mandavantaona dia namaky ny evanjelin'i Md Matio sy nametra-panontaniana hoe ; “iza marina i Jesoa eo anivontsika ?”. Amin’izao Alahady faha 4 izao dia tohizantsika ny famakiana ny evanjelin’i Md Matio izay nanoratra manokana ho an’ny jody sy nampianatra ny azy. Nangoniny arakaraky ny lohahevitra ny fampianaran’i Jesoa sy ireo famantarana ary fahagagana nataony, hanampy hino fa i Jesoa tokoa no mesia ilay nandrasan’ny vahoaka Jody, izy tokoa ny famonjena ary izy miara-dàlana amintsika ...[...........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 22 Janoary 2017 - ALAHADY FAHA 3 mandavantaona A

Ho atsika rehetra afaka mandray izao fampianarana  amin'ny Alahady fahatelo mandavataona izao dia fantaro fa hanilo atsika i Jesoa. Maro ny zavatra mandrakotra ny fiainantsika, ny fontsika dia efa  ‘encombré” amin’ny zavatra maro. Ka i Jesoa dia tonga mba hanilo atsika, isika izay mandeha amin’ny haizimpito hotsolovin’i Jesoa. Aoka isika hahay handray azy, na dia natao ho an’ny Jody ny famonjena hoy Md Paoly, fantaro fa natao ho an’ny be sy ny maro, ho an’izay mandray azy...[.....]

  

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 15 Janoary 2017 - ALAHADY FAHA 2 mandavantaona A

Ry Kristianina havana, tamin'ny Alahady lasa teo ny Epifania nisehoan'ny Tompo izany hoe eto anivontsika tokoa Andriamanitra, sady mbola tanatin'ny fankalazana ny Noely  isika no hiditra sahady amin'ny mandavantaona satria i Jesoa ilay miara-dàlana amintsika, eo anivontsika. Mibanjina an'i Jesoa isika rehefa miditra amin'ny vanim-potoanan'ny mandavantaona tahaka izao. Fandalinam-pinoana no ataontsika izay hisontonan'ny Eglizy ny saintsika mba hiezaka hahalala bebe kokoa an'i Kristy mba hahatonga atsika ho tena Kristianina marina...[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny