FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady 12 Marsa 2017 - ALAHADY KAREMY 2 - TAONA A

VOAANTSO HO AN’NY FANANTENANA ISIKA
Amin’izao karemy izao dia "ADY sady DIA" mitondra atsika amin’ny Paka, raha miara-maty amin’i Kristy amin’ny fahotana isika, ADY iainantsika amin’izao karemy izao, dia hiaraka hitsangana amin’i Kristy izany no DIA ho an’ny amin’ny Paka fitsanganan-ko velona. Ny litorija fa indrindra ireo vakiteny henointsika dia hanampy atsika amin’izany ADY sy DIA izany mba tsy ho very fanantenana isika. Ry Kristianina havana fantantsika fa mety mafy ny ADY  hatrehina, mety tsy zaka ny DIA satria mavesatra. Ambaran’ny litorjia sahady amin’izao Alahady faharoa ny karemy izao fa ny tanjona miandry atsika dia i Kristy nitsangan-ko velona. Fihavaozana no andrasantsika, izany no tena dikany fiovan’i Jesoa tarehy teo an-tendrombohitra..[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 05 Marsa 2017 - ALAHADY KAREMY 1 - TAONA A

ANDRIAMANITRA TSY TIA RATSY FA NY OLOMBELONA NO BE SIASIA

Ambaran’ny Eglizy amin’izao Alahady 1 Karemy izao fa tsy ny angovontsika no handresentsika ny fakam-panahy, marina  tsy maitnsy miezaka isika fa tsarovy anefa fa Andriamanitra no hahafahantsika mandresy an’izany. Ny mahadiso atsika dia ny manao ny kibontsika ho Andriamanitra ka lasa mifanapotika isika. Noho ny fitadiavana voninahitra dia te-ho ambony isika, io voninahitra io dia matetika mahatonga atsika manilika ny hafa. Ambaran’i Jesoa fa tsy ny voninahitra no sarobidy indrindra fa aoka isika hivelona ny teniny, “Aoka tsy haka fanahy ny Tompo Andriamanitra ianao “, aoka isika hahatoky an’Andriamanitra, ny fitokiana an’Andriamanitra dia ny finoana, ka izy no hitarika atsika ....[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alarobia 01 mars 2017 - FANOSORANA LAVENONA

Ny Rainao izay mahita ny miafina no hamaly soa anao

Amin’izao Alarobia fanosorana ny lavenona izao no vanim-potoana lehibe entintsika miomana amin’ny Paka izay fandalovana, miala amin’ny ratsy miditra amin’ny tsara, miala amin’ny fahafatesana miditra amin’ny fiainana, miala amin’ny fahotana miditra ao amin’ny fiadanana ary dia atombontsika androany Alarobia voalohany volana marsa izao ihany koa ny volan’i Md Josefa mifanojo amin’ny fanombohantsika ny karemy. Fantantsika ny anjara toerany amin’ny famonjena, izy ilay lehilahy marina sy tia vavaka ka noho izany azo lazaina fa i Md Josefa dia modely ho antsika amin’izao hamakivakiantsika ny karemy izao ....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

 

Alahady 26 Febroary 2017 - ALAHADY FAHA 8 - MANDAVANTAONA A

RAY AMAN-DRENY TSY MAHAFOY ZANAKA ANDRIAMANITRA

Tsy manery Andriamanitra, tsy manery i Jesoa fa isika no tsy maintsy misafidy hanaraka azy ka hivelona ny hafatra rehetra avelany amintsika ka hahatonga atsika ho Kristianina, mpanara-dia azy, mivelona an'izay nampianariny fa tsy hanaraka an'izao tontolo izao : ny vola, ny harena, ny voninahitra, poerapoera, azo lazaina fa filamatra ka anjarantsika no misafidy handeha any amin'ny fitapitak'izao tontolo izao asan'ny ratsy sy ny demony ao anatin'ny haizina sa hanaraka ny fahazavana dia i Jesoa làlana sy fahamarinana ary fiainana ?

Izany indrindra no averin'i Jesoa amintsika androany Alahady faha - 8, : TSY MISY OLONA MAHAY HANOMPO TOMPO ROA fa ny anankiray alany....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 19 Febroary 2017 - ALAHADY FAHA 7 - MANDAVANTAONA A

Koa aoka ho lavorary hianareo tahaka ny fahalavorarian’ny Rainareo izay any an-danitra

Mbola ny fampianaran’i Jesoa teo an-tendrombohitra hatrany no aroson’ny Eglizy hodinihintsika amin’izao Alahady Faha-7 tsotra Mandavantaona izao. Ao amin’ny Evanjely toko faha-5 n'i Md Matio no hahitantsika ny hafatr’i Jesoa ho an’izay te-hanaradia azy. Aoka ho masina tahaka ny Ray isika raha te hanaradia azy, izy izay mampiposaka ny masoandro ho an’ny rehetra tsy misy avakavaka ary dia izay koa no tian’i Kristy hiainantsika ; hanana ny fitiavana izay fitiavana lavorary ao amin’Andriamanitra dia ilay fitiavan’Andriamanitra tsy manavakavaka. Tiany isika hanana an’izany fitiavana izany ary hitia hatramin’ireo fahavalo aza. Izany  no fomba tian'i Kristy hitiavantsika. Hasoavintsika ary amin’ny alalan’izany fitiavana izany na dia ny fahavalo aza, ny hampiova ny fony no tanjona ...[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny