FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady 28 Aogositra 2016 - ALAHADY FAHA-22 TSOTRA MANDAVANTAONA D

Izay manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra

Ry Kristianina havana amin'izao Alahady faha-22 mandavantaona izao ny votoatin'ireo tenin'Andriamanitra izay halalinintsika fa indrindra moa anatin'ny mandavantaona fandalinam-pinoana isika izao. Tsy inona ary ny toetra fototra tsy maintsy ananantsika ary hitantsika taratra amin'ireo izay nivelona an'izay hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro izany  izay tsy mora satria tsy mifanaraka amin'ny fahendren'izao tontolo izao dia ny FANENTRENTENA. Io no votoatin'ireo vakiteny aroson'ny Eglizy androany. Ny fahendren'izao tontolo izao no mampianatra atsika ny fireharehana fa ho an'ny zanak'Andriamanitra, ny mpanara-dia an'i Kristy dia ny fanentrentena no làlana tian'i Kristy ambara amintsika...[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 21 Aogositra 2016 - ALAHADY FAHA-21 TSOTRA MANDAVANTAONA D

Hisy olona avy any Atsinanana sy avy any Andrefana hipetraka hihinana eo amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. 


Ny fampianarana androany Alahady faha-21 mandavantaona izao dia manatitrantitra fa noharian'Andriamanitra ho fianakaviana iray eto an-tany isika no fianakaviana iray any an-danitra. Ny vakiteny voalohany dia manambara amintsika fa antsoin'Andriamanitra hiverina sy hiombona aminy ny firenena rehetra ho olo araiky ao aminy na ny avy atsimo, na ny avy avaratra, na ny avy  antsinanana na ny avy andrefana dia hiombona ho iray ao amin'Andriamanitra ary izay ny voninahitr'Andriamanitra. Noharian'Andriamanitra isika ho ao aminy. Ry Kristianina havana, Andriamanitra dia mikatsaka mandrakariva ny hahasoa atsika, izao anefa tsy maintsy mahay mamaly ny antsony isika ..[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

15 Aogositra - FANKALAZANA MASINA MARIA VIRJINY NAMPIAKARINA ANY AN-DANITRA

Nanao zava-dehibe tamiko ilay Mahefa; nasandrany ireo manetry tena

 
Faly isika mianakavy amin'ity andro 15 Aogositra ity satria andro fankalazana ny nampakarana an'i Masina Maria any an-danitra izany hoe olona iray rà amintsika no tafita nampakarina any an-danitra ka faly mifampiarahaba isika satria manaporofo izany fa tsy nofinofy ho antsika izao finoantsika izao. Betsaka ny mitady hanome tsiny hoe : "manonofy ianareo" ary dia hitan'Andriamanitra fa mety misy hanana an'izay eritreritra izay mitady hanakivy atsika, inona ny nataony? Ilay Renin'Andriamanitra nampiakariny any an-danitra ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy hoe noho ny fahamendren'i Maria fa noho ny fahasoavana vokatry ny fanavotan'i Jesoa dia tanteraka ao amin'i Masina Maria izay tsy maintsy ho tanteraka amintsika mianakavy..[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 14 Aogositra 2016 - ALAHADY FAHA-20 TSOTRA MANDAVANTAONA D

Tsy tonga hitondra fihavanana Aho, fa fampisarahana aza.

Ry kristianina havana, amin'izao Alahady faha-20 mandavantaona izao dia somary manahirana ny mandre ny tenin'Andriamanitra noho izy mifanohitra amin'ny mahazatra atsika. Matetika ny teny ampiasain'i Jesoa dia ny fitiavana , ny fihavanana, ny hasambarana, nefa ny teny amin'ny vakiteny telo atolotry ny Eglizy androany dia toa mifanohitra amin'izany ; hery setra, hetraketraka no azo lazaina itambaran'izy telo. Ny amin'ny Evanjely dia i Jesoa milaza fa " tsy tonga hitondra fihavanana aho fa fampisarahana aza, hitondra afo eto ambonin'ny tany aho".  Ahoana izany fa hafahafa ny teniny? Izy ilay mpanjakan'ny fiadanana, tonga izy nanolotra ny ainy hampihavana..[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 07 Aogositra 2016 - ALAHADY FAHA-19 TSOTRA MANDAVANTAONA D

MANOMÀNA VATSY SAHAZA NY MANDRAKIZAY
Amin'izao Alahady faha-19 mandavantaona izao dia toe-panahy sy toe-piainana izay sarobidy indrindra amin'ny hoe fampitraofana ny finoana sy ny fianana andavanandro no atolotry ny Elgizy amintsika amin'ny alalan'ireo vakiteny. Ny antony dia tsotra satria eo anivon'ny fotoana fandalinam-pinoana isika mba hahafahantsika mivelona bebe kokoa an'izany finoana izany. Atolotry ny Eglizy amintsika ny toe-panahy anankiray izay azo lazaina fa ivon'ny toe-panahy rehetra ihany koa ary manambara fa velona ny finoantsika izay tsy inona fa ny fiambenana izany hoe ny fahaizana miambina. [......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny