FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ZOMA FO MASIN'I JESOA - Taona B 2018

« Miderà an'ny Tompo, miantsoa ny anarany; torio amin'ny firenena ny asany lehibe, ataovy antso avo, fa tafasandratra ny anarany» (IZ. 12: 4)

raha tamin’ny Alahady lasa teo isika namakivaky ny tanàna naneho fa eo anivontsika tokoa Andriamanitra sy manambara ny finoantsika fa tsy Andriamanitra lavitra ny Andriamanintsika fa mpiara-belona amintsika. Mamelona antsika izy amin’ny vatany sy ny ràny anambarany fa be fitiavana tokoa izy. Izany fankalazana izany koa maniraka antsika ho Eokaristia eo amin’ny mpiara-belona amintsika. Isika izao no Eokaristia tahaka an’i Masina Maria nandeha namangy sy nanompo an’i Elizabeta rahavaviny, tahaka an’i Lucien Botovasoa olontsambatra nanolotra ny ainy noho ny fitiavany ny tanindrazany. Isika ihany koa amin’ny alalan’ny fanorenana Eglizy Olona Velona dia haneho ihany koa fa Eokaristia ny fiainantsika. Tamin’ny zomà teo no nankalazana ny Fo Masin’i Jesoa fa noho izy mpiaro ny diosezintsika dia ankalazaintsika izao Alahady izao ny fetin’ny FO MASIN’I JESOA ka ato amin’ny katedraly isika no mankalaza an’izany. .....[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY NY VATANA AMAN-DRA MASIN’I KRISTY - TAONA B 2018

« Raiso, fa Vatako ity... Ary nolazainy taminy hoe: Rako ity, dia ny Ran’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny maro » (Mk. 14: 22, 24)

Maninona no asiana fety hankalazana ny vatana aman-dràn’i Kristy manokana aorian’ny Trinite Masina?

Fa satria tian’ny Eglizy ho tsapantsika sy hivelomantsika ny hoe tsy Andriamanitra lavitra ny Andriamanintsika fa mikolokolo sy mamelona antsika amin’ny alalan’ny vatana sy ny rany, izany hoe fitiavan-dehibe no asehon’Andriamanitra antsika. Izany no tian’Andriamanitra ambara amin’ny alalan’ny dia ambavaka na “procession” ataontsika. Fantantsika fa ny Eokaristia dia mampiray antsika ao amin’i Trinite Masina ary ao amintsika samy olombelona ary mampiray antsika amin’ny zava-boahary manontolo. Isanandro isika mankalaza ny Eokaristia fa androany asain’ny Eglizy asongandina manokana amin’izao Alahady fankalazana ny sakramenta masina izao. Koa hanambarantsika ny fiombonana amin’I Kristy ny fanaovantsika ny “procession” ary izany no ataontsika isaky mankalaza ny eokaristia, na manao kominio ara-panahy...[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY - TRINITE MASINA - TAONA B

« Koa mandehana ianareo, mampianara ny firenena rehetra, manaova Batemy azy amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina » (Mt. 28: 19)

Amin’izao Alahady manaraka ny pantekôty izao dia antsoin’ny Eglizy hisondrotra lavidavitra kokoa isika dia ny hibanjina ny Trinite Masina (Ray, zanaka, Fanahy Masina) fototry ny fanorenana, izy no modely farantampony, izy no loharano nipoiran’ny fanorenana izany.
Ny lahatr’Andriamanitra tamin’ny voalohany dia isika ho fianakaviana iray ao aminy ka tsy mahagaga raha apetrak’Andriamanitra hatramin’ny voalohany ho modely amin’ny fiainana rehetra ny fifankatiavana, ny fiombonana, ny firaisan’ny Trinite Masina Ray Zanaka Fanahy masina. Samihafa izy ireo fa mitovy tanteraka, miray tanteraka, Andriamanitra tokana fa olona telo....[.......] 

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY - PANTEKOTY - TAONA B

« Rehefa tonga ny Fanahy fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo amin’ny marina rehetra » (Jo. 16: 13)

50 andro lasa izay no nankalazantsika ny Paka izay fandalovana amin’ny ratsy miaraka amin’i Kristy. Miara-maty amin’i Kristy amin’ny ratsy dia ny fahotana isika ka mitsangana miaraka aminy mandresy ny ratsy ka miditra amin’ny fiainam-baovao maha zanak’Andriamanitra antsika. Namakivaky izany 50 andro izany isika ka tonga amin’ny fankalazana ny pantekôty izao.
Pantekôty midika dimampolo andro taorian’ny nitsanganan’i Kristy tamin’ny maty ka nidinan’ny Fanahy Masina tamin’ireo apôstôly izay natahotra ka nijanona tao amin’ny senakla. Niseho tamin’izy ireo matetika i Jesoa nankahery azy ireo ary indrindra fa nampanantena ny fiavian’ny Fanahy Masina. Fanahy mampiombona azy ireo amin’i Kristy ka hahatonga azy ireo ho Kristianina marina tokoa, ho apôstôly hitory ny Vaovao Mahafaly.....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY - FAHAFITO PAKA - TAONA B

« Ankamasino amin’ny fahamarinana izy ireo. Ny teninao no fahamarinana »

Tamin’ny Alakamisy lasa teo isika no nankalaza ny niakaran’ny Tompo any an-danitra. Naniraka antsika izy hizara ny Vaovao Mahafaly eo anivon’izao tontolo izao na dia tsy anisan’izao tontolo izao aza isika, naniraka antsika hanambara ny fandresena ny ratsy. Maro ny zavatra manahirana antsika sy mahatonga antsika ho feno fisalasalana ary indrindra mety mitady hanome tsiny an’Andriamanitra aza nefa isika izao no apostôly, isika izao no Kristianina mpanara-dia an’i Kristy, isika izao no Kristy mpiara-belona amin’ny olona hoy isika matetika. Nandritra ny vanimpotoan’ny Paka dia nandinika ny toetran’i Jesoa isika, nasongadintsika isaky ny Alahady ny toetran’i Jesoa mba hivelomantsika tahaka azy ka androany Alahady fahafito izay manomana antsika amin’ny Pantekôty fandraisantsika ny Fanahy Masina izay mampiombona fa tsy mampikombona...[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny