FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady 13 novambra 2016 - ALAHADY FAHA-33 TSOTRA MANDAVANTAONA D

HO AVY NY FARANDRO ARY HOTSARAIN’ANDRIAMANITRA ISIKA

Amin'ny Evanjely androany (Lk. 21, 5-19) : antitranterin’i Jesoa fa raha maharitra isika mifikitra aminy sy mitoetra ao aminy ny fiainantsika na hirodana aza izao tontolo izao dia hahatoky azy tsy hatahotra fa afaka hiroso amin'izany fiainana misy an'Andriamanitra izany dia ny fiainan-koavy. Na dia misy aza ny ady sy ny zavatra manahirana rehetra, aoka isika hifikitra amin'i Kristy fa izany no famonjena ho antsika [.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 06 novambra 2016 - ALAHADY FAHA-32 TSOTRA MANDAVANTAONA D

Tsy mba Andriamanitry ny maty Izy fa Andriamanitry ny velona.

Amin'izao Alahady faha-32 mandavantaona izao no sady mamaramparana rahateo ny taona masina famindrampon'Andriamanitra dia azo lazaina fa mampiditra atsika amin'ny hasambarana sy fahamasinana amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra.
Dinihintsika manokana androany ny mikasika ny fitsanganan-ko velona. Ambaran'ireo vakiteny telo fa io no tena fiafarantsika sy tena fiainantsika dia ao amin'Andriamanitra, raha ny marina izany dia tsy fiafarana ny fahafatesana fa varavarana hidirantsika amin'izay tena fiainana ary izany no dikan'ny varavarana masina izay nohalalinintsika bebe kokoa tamin'ny alalan'ny fihaviniana masina ka nahazahoantsika ny " indulgence plénière" izany hoe famindrampon'Andriamanitra mitafotafo, fahasoavana tsy misy fetra no omen'Andriamanitra atsika ka ny fitsanganan-ko velona no farantampony amin'izany satria mampiditra atsika amin'ny tena fiainana misy an'Andriamanitra [.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

 

 

Alahady 30 oktobra 2016 - ALAHADY FAHA-31 TSOTRA MANDAVANTAONA D

"Tonga amin’ity trano ity androany ny famonjena, fa ny hitady sy hamonjy ny very no nahatongavan’ny Zanak’olona”

Amin'izao Alahady  izao ny finoana sy ny fahasoavan'Andriamanitra no hahafahantsika mihavao sy mihatsara ka hahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tahaka an'i Masina Maria no tian'ny Eglizy ho fantantsika satria manomana ny volana novambra isika izay handinihina bebe kokoa ny fiainan-koavy izay mitondra atsika amin'ny fankalazana an'i Kristy mpanjaka. Ny hoe hoavy dia tsy ny fiafaran'izao rehetra izao, marina tsy maintsy misy ny fiafarana, fa ny ao amin'i Kristy dia izy no manjaka amin'izao rehetra izao. Tsy tokony hatahotra isika fa mitondra fanantenana ho antsika izany..[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

Alahady 23 oktobra 2016 - ALAHADY FAHA-29 TSOTRA MANDAVANTAONA D

Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko fa mpanota aho!’

Ry Kristianina havana, ny hafatra tian’ny Eglizy ampitaina amintsika amin’izao Alahady faha-30 mandavantaona izao dia ny hibanjinantsika indray ny vavaka ary vavaka feno fanetren-tena. 
- Ahoana ny hahatonga ny  vavaka ho fiainantsika ?
- Inona moa no atao hoe fanetren-tena ?
- Inona no tena zava-dehibe tian’i Jesoa ambara amintsika androany ?
- Ahoana ny fomba hanadiovan’Andriamanira ny fontsika ? [......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 16 oktobra 2016 - ALAHADY FAHA-29 TSOTRA MANDAVANTAONA D

Andriamanitra indray va no tsy hanome rariny ny olom-pinidiny izay mitaraina aminy andro aman’alina, ary tsy halaky hamonjy azy ?

Ao anatin’ny volan’ny Raozery isika, tsarovy ry Kristianina havana fa volana izay iarahantsika mivavaka amin’i Masina Maria. Marina fa ny andro rehetra dia azontsika hivavahana miaraka amin’ilay Renintsika fa amin’izao oktobra izao dia iombonantsika vavaka lalindalina kokoa manokana amin’i Masina Maria. Izany indrindra no tian’ny Eglizy hitodihantsika bebe kokoa amin’izao Alahady faha-29 mandavantaona eo anivon’izao volana oktobra izao :

 - Inona marina ny anjara toeran’ny vavaka 
- Toetra manao ahoana no tsy maintsy ananantsika 
- Inona ny vokatr’izay vavaka izay eo amin’ny fiainantsika ? ....[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny