FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ASABOTSY MASINA - TAONA B

Efa nitsangan-ko velona i Jesoa Nazareanina, Ilay nofantsihana tamin’ny Hazofijaliana

Rehefa nangina isika toa resy nandinika ny fahatesana omaly Zomà masina, amin’izao fiaretan-tory izao kosa izay ankalazantsika sahady ny fitsanganan-ko velona dia faly mitotorebika isika fa nandresy ny tompontsika amin’izao alina masina izao.
Alina tomaratra soa no fiantsoantsika ity alina miavaka ity izay entintsika miandry ny Paka fandalovana.
Misy fizarana efatra ny fankalazana izao alina masina izao, manambara ny “passage” ny fiaretan-tory ataontsika, miala amin’ny fahatesana ka miditra amin’ny fiainam-baovao......[.......]

ZOMA MASINA - TAONA B

Nianatra ny Fanekena Izy, ka tonga fototry ny famonjena ho an’izay manaiky Azy

Mbola ao anatin’ny hateloana masina isika. Omaly isika no nankalaza sy nandinika ary niaraka niditra tamin’i Jesoa amin’izao hateloana masina izao tamin’ny fankalazana ny Alakamisy masina izay nanorenan’i Jesoa ny famonjena antsika. Tanteraka izany famonjena izany raha nanolotra ny aina tamin’ny alalan’ny vatana sy ràny izy tamin’ny Eokaristia sy nanasa ny tongotry ny mpianany anambarany fa io no làlam-pamonjena dia ny fanompoana ary nilaza izy ataovy izao ho fahatsiarovana ahy. Izany indrindra no tanteraka amin’izao zoma masina izao ka mangina ny tany fa mahatsiaro ny fijaliana sy nahafatesan’ny Tompo izay foto-kevitra lehibe ankalazaintsika androany rahateo. Toa resy isika satria maty tokoa ny tompontsika nefa ny ankalazaintsika dia tsy ny fahafatesana mankany amin’ny faharesena sy fahaverezana fa fahafatesana manambara fandresena ny ratsy, fandresena ny fahotana......[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAKAMISY MASINA - TAONA B

Dia fara fitiavana no nataony taminy

Ry Kristianina havana, manomboka amin’izao alakamisy masina hariva izao ny fankalazana ataontsika izay mahazatra antsoina hoe “Tridium Pascal” izany hoe ny hateloana hankalazana ny Paka. Ho antsika ny fankalazana dia sady fahatsiarovana no fiainana izay ankalazaintsika ary izany no ataontsika amin’ny litorjia  izay asan’Andriamanitra satria miaina izay ankalazaintsika isika. Andro lehibe ho antsika androany satria mankalaza ny Paka isika mandritra ny hateloana. Paka izay midika  fandalovana ka miala amin’ny fiainana tsizarizary mitondra amin’ny fahafatesana mba hiditra amin’ny fiadanana lavorary.  Ny evanjely androany mampahatsiahy antsika ny sakafo farany niarahan’i Jesoa tamin’ny mpianany ary tian’ny Eglizy ho tsapantsika lalina tokoa ny fihetsika nataon’I Jesoa raha nanasa ny tongotry ny mpianany izy izay manambara fa i Jesoa dia maneho manontolo ny fahavononany hanompo ary izany no làlana hahafahantsika mampiova hihatsara ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra izay mihapotika sy ny fifandraisantsika amin’ny namantsika sy ireo manodidina antsika ary amin’ny tontolo iainantsika ....[..........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

25 Marsa 2018 - ALAHADY SAMPANKAZO- TAONA B

Tsy nafeniko tamin’ireo nandatsa Ahy ny tavako, ary fantatro fa tsy ho menatra Aho

Amin’izao Alahady sampankazo izao dia miara-miditra amin’i Jesoa ao Jerosalema isika, Jerosalema tanàna masina, tanànan’ny fahandriam-pahalemana, tanànan’ny fiadanana. Isika koa miara-miditra amin’i Jesoa isika ankehitriny mba hiombona aminy koa amin’ny fijaliana ka amin’izay manantena ny hiara-hitsangana aminy koa. Izany ny misterin’ny Paka ankalazaintsika.

Mankalaza ny nijalian’i Jesoa isika ka mankalaza koa ny fitsanganany velona amin’ny Paka. Paka fandalovana passage.
Nobanjinintsika izany fijalian’i Jesoa izany isaky ny nanao ny làlan’ny hazo fijaliana isika fa indrindra tamin’ny niarantsika nanao ny pelerinajy teny amin’ny “montagne de français”. Ka amin’izao Alahady sampankazo izao dia  miara-miditra amin’ny herinandro masina isika handinika bebe kokoa ny fitiavan’Andriamanitra, ny famindrampon’Andriamanitra.....[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

18 Marsa 2018 - ALAHADY FAHA - 5 KAREMY - TAONA B

« Tompoko, mba te hahita an’i Jesoa izahay » (Jo. 12: 21) 

Amin’izao Alahady fahadimy amin’ny karemy izao no anatanterahintsika ny pelerinajy na ny fivahiniana masina eny amin’ny ‘la montagne” arakaraky ny toerana misy antsika. Fivahianiana izay entintsika mandinika bebe kokoa ny tampon’ny kalivery mba hiara-mifantsika amin’i Kristy isika mandevina ny ratsy rehetra ka hiaraka hitsangana aminy.
Amin’izao taona hankalazantsika ny fanambarana olontsambatra an’i Lucien Botovasoa izao dia hiaraka aminy isika hamakivaky ny làlan’ny hazo fijaliana izay handinihantsika ny fijalian’i Kristy. Izany hoe ny pelerinajy izay tontosaintsika androany dia iainantsika ny “làlan’ny hazo fijalian’i Lucien Botovasoa” tsy hoe hamorona isika fa ho dinihintsika ahoana ny niainan’i Lucien Botovasoa ny hazofijalian’i Kristy tamin’izy natolotra ho faty noho ny finoany an’i Kristy ...[.......]
 

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny