FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

19 novambra 2017 - ALAHADY FAHA 33 MANDAVANTAONA A

AHAZOANA HASAMBARANA NY MIASA AMIN-KERIM-PO

Amin’izao Alahady faha 33 mandavantaona izao, asain’ny Eglizy isika amin’ny alalan’ireo vakiteny fa indrindra ny Evanjely hahay hampiasa ireo fanomezan’Andriamanitra amintsika dia ny taletantsika entina handavorariana ny fiainantsika sy hikolokoloantsika ity tranobe iombonantsika ity ka hifanasoa isika hikatsaka ny soa iombonana ary hanatsara mandrakariva ny fiainantsika ary dia hitondra antsika amin’ny hasambarana raha miasa isika amin-kerimpo tokoa amin’izay rehetra ataontsika satria izany  no làlana.....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

12 novambra 2017 - ALAHADY FAHA 32 MANDAVANTAONA A

ITY TANY ITY FANDALOVAM-BAHINY

Amin'izao Alahady faha 32 mandavantaona izao dia ampianarany isika amin'ny alalan'ireo vakiteny handalina tsara kokoa ary hifikitra amin'izay tena fahendrena marina dia ny fahendrena izay tsy inona fa ny fahaizantsika mijery ny hoavy izany. Izany no mahatonga antsika matetika mamerimberina hoe niany ny hoavy fa tsy amaray. Raha haintsika tokoa ny mametraka izao andro iainantsika izao dia izay ataontsika amin'ny andro iainantsika izao no tsy maintsy hanomanantsika ny hoavy, izany hoe raha mieritreritra ny hoavy isika dia tiantsika ho feno hafaliana, ho feno hasambarana, ho feno fiadanana izany hoavintsika izany ka dieny androany no tsy maintsy mamolavola hoe "inona marina ny fiadanana ho ahy, inona ny fahasambarana ho ahy, inona ny lamina mandrakizay ho ahy" ....[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

 

05 novambra 2017 - ALAHADY FAHA 31 MANDAVANTAONA A

TOETRA MAHITSY SY MANETRY TENA NO ILAINA HANOMPOANA NY FIANGONANA

Miroso hatrany isika hivelona ny teny fanevan'izao taonan'ny fandalinam-pinoana izao dia ny hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin'olona ka ho zary fanasina sy fahazavana fa indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izay mitaky tokoa ho vavolombelona fa tsy mpitoriteny. Manana ohatra velona isika amin'izany dia i Kristy, manana ny toetra maha-Andriamanitra azy izy kanefa nataony tsinontsinona izany, nietry tena izy ary naneho izany tamy mpiara-belona.
Ny foto-kevitra tian'ny Eglizy ho raisintsika amin'izao Alahady faha 31 mandavantaona izao dia tsy inona fa toetra mibaribary ao amin'i Kristy dia toetra feno fahamarinana sy mahitsy fo ary feno fanetren-tena ka ilaina tokoa raha te ho mpanompo tahaka an'i Kristy isika...[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

 

01 novambra 2017 - Fetin'ireo olomasina

Tamin'ny Alahady lasa teo, faha 30 mandavataona no namaranantsika ny volan'ny raozery izay nibanjinantsika ny misterin'ny famonjena antsika : misterin'ny fahatongavana ho nofo, misterin'ny famirapiratan'ny fahazavana, misterin'ny fijaliana izay nibanjinantsika an'i Jesoa manolotra ny ainy ho fanavotana antsika ary ny mistery be voninahitra izay hibanjinantsika miaraka amin'i Masina Maria ny fiainan-koavy izay andrasantsika. Androany izay mampiditra antsika amin'ny volana novambra ka hatsarovantsika ireo nialoha làlana antsika indrindra mampahatsiaro antsika fa any an-danitra no tena fiainana....[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

29 oktobra 2017 - ALAHADY FAHA 30 MANDAVANTAONA A

TIA AN’ANDRIAMANITRA SY NY NAMANA NO MAHA-KRISTIANINA ANTSIKA

Izao Alahady faha 30 mandavantaona iizao dia ny fototry ny fiainantsika tokoa no antintranterin'ireo tenin'Andriamanitra androany dia ilay lazaina amin'ny fomba matetika hoe ; ny didiy roa lehibe izay mifamatotra sy mifameno ary mifampitohy dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Izany no maha Kristianina antsika, maha mpiara-dàlana amin'i Kristy ka mahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin'olona. Ny hafatra androany dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana namana, vokatr'izany dia isika ihany koa manaja ny hafa ary manaja ny tontolo iainantsika. Hiezaka tokoa isika araky ny averintsika matetika ho generation mpanorina fa tsy mpandrava isika raha manatanteraka io hafatra aroson'ny Eglizy ho antsika anio io....[....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny