FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

17 septambra 2017 - ALAHADY FAHA 24 MANDAVANTAONA A

IZAY MAMELA NO HAVELA

Amin'izao Alahady mandavantaona faha 24 izao dia toetra anankiray izay azo lazaina fa takin'i Kristy ho an'ny mpianany satria tsy hoe nampianarin'i Kristy fotsiny fa niainany ary azo lazaina fa toetra hahafahantsika mampijoro, manorina ny Eglizy olona satria izany no tanjona ho antsika eo anivon'izao tontolo izao ho fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra.  Ny fanitarana ny fanjakan'andriamanitra dia fanorenana  Eglizy olona mifototra amin'ny fianakaviana Eglizy kely ka io no manorina ny eglizy fiombonana izay zary Eglizy fototra ka zary lasa Eglizy iraka ary mitondra ny Vaovao Mahafaly eran'izao tontolo izao......[.....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

14 septambra : Fankalazana Fanandratana ny Hazo Fijaliana

Ry Kristianina havana, amin'izao 14 septambra izao no ankalazan'ny Eglizy ny fanandratana ny lakroa, ny hazo fijalian'i Kristy. Asaina ary isika androany araky ny hafatra ao amin'ny Evanjely hibanjina ny lakroa izay loharanom-pamonjena ho antsika. Lazain'i Jesoa ao amin'ny Evanjely : "Tahaka ny nanandratan'i Moizy ny bibilava tany an'efitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona koa ka ao aminy no loharanon'ny fiainana mandrakizay ho an'izay mino azy". .....[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

10 septambra 2017 - ALAHADY FAHA 23 MANDAVANTAONA A

NY KRISTIANINA TSY MIFAMPIJERY ARINA AN-TAVA 

Amin'izao Alahady faha -23  izao dia momba ny fifamelan-keloka ny famindrampo no atolotr'ireo vakiteny 3 aroso amintsika androany izany hoe marina tokony tsy hanana henamaso isika tsy hanao fitsarahambelatsihy ary aoka tsy hanana arina tava.  Lazain'i Jesoa amin'ny Evanjely izay renesintsika androany raha nanontany i Piera hoe : impiry moa hifamela heloka ny olona ? ....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

03 septambra 2017 - ALAHADY FAHA 22 MANDAVANTAONA A

NY FAHASAMBARANA NO TAMBIN’NY FIJALIANA

raha tamin'ny Alahady lasa faha-21 mandavantaona anatin'izao vanim-potoana andalinantsika ny finoana izao ka hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona eo anivon'izao tontolo izao sy eo anivon'ny mpiara-belona dia mbola mitohy izany amin'izao Alahady faha-22 mandavantaona izao. Tsy mandeha hoazy ny fijoroana manambara ny finoana, izay maha Kristy mpiara-belona satria raha nitondra ny famonjena i Kristy dia tsy arak'izao endrik'izao tontolo izao ny  famonjena entiny eo anivontsika mba hahatonga antsika koa handray an'izany famonjena izany ka hahatonga ny hafa hahay handray ny famonjena....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

27 Aogositra 2017 - ALAHADY FAHA 21 MANDAVANTAONA A

I KRISTY NO IORENAN’NY FIAINANTSIKA SY NY FAHEFAN’NY EGLIZY

Isaky ny Alahady amin'izao mandavantaona izao dia misy toetra asongadin'ireo fampianaran'ny Eglizy mba hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona tokoa. Amin'izao Alahady faha 21 mandavantaona izao dia asain'ny Eglizy isika handinika ny fahefana eo anivon'ny Eglizy, atao inona ny fahefana  ? Mazava ho azy fa ny loharano sy fototry ny fahefana dia i Kristy, amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no mifototra ny fahefana.  Ary ny fahefan'i Kristy no taratra tsy maintsy entina manatanteraka izany fahefana izany ao amin'ny Eglizy.....[....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny