FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady 30 Aprily 2017- ALAHADY PAKA 3 - TAONA A

« Dia mba notantarain’izy ireo kosa ny zavatra niseho taminy teny an-dàlana sy ny nahafantarany azy tamin’ny famakiana ny mofo"

Mbola ao anatin'ny hafalian'ny Paka  isika ka asiantsika Aleloia ny fiainana  izany hoe miara-dàlana amintsika i Jesoa nitsangan-ko velona, mpiara-belona amintsika izy. Izy no làlana sy fahamarinana ary fiainana. Izany no ankalazaintsika amin'izao Alahady fahatelo ny Paka izao.
Ny Evanjely  androany mitantara ireo mpianatry Emaosy avy any Jerosalema ilay tanàna masina, nirehidrehitra ny fon'izy ireo raha niresaka sy nanazava tamin'izy ireo ny tenin'Andriamanitra i Jesoa ary aza adino fa teo am-pamakiana ny mofo no nahafantarany azy ireo an'i Jesoa. Lehibe tokoa ny anjara toeran'ny Eokaristia ary tsy misaraka ny tenin'Andriamnaitra sy ny Eokaristia..[....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny 

Alahady 23 Aprily 2017- ALAHADY PAKA 2 - Famindrampon'Andriamanitra - TAONA A

"Sambatra izay tsy nahita ka nino”. 

Izao Alahady manaraka ny Paka izao no antsoina  amin’ny teny latina hoe "Quasimodo". Mbola Paka ihany koa ho antsika satria ny Paka dia tsy inona fa i Kristy nitsangan-ko velona.  Ity Alahady faharoan'ny Paka ity no andrenesantsika ny Evanjely mikasika an'i Md Tomà izay nanambara hoe "Tompoko sy Andriamanitro". Tahaka an’i Md Tomà isika tsirairay avy rehefa miaiky ny fahalementsika ka manaiky an'i Kristy sy miaina ny famindrampon'Andriamanitra. Nantsoin'i Papa Md Joany Paoly II ho Alahadin’ny Famindram-pon’Andriamanitra ity Alahady faharoa amin’ny Paka ity nanomboka tamin'ny 30 aprily 2000, andro nananganana ho olomasina an'i Mb Faustine izay nambaran’ny  Fo masin’i Jesoa hampibaribary ny famindram-pon’Andriamanitra ....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 16 Aprily 2017- ALAHADY PAKA TAONA A

NITSANGAN-KO VELONA TOKOA I JESOA

Ry Kristianina havana, ankafaliana sy ankaravoana ary am-pitiavana no anolorana ny fiarahabana sy ny firariantsoa ho antsika olo araiky jiaby, ho antsika mianakavy, ho antsika eglizy kely, eglizy fiombonana, eglizy fototra, eglizy iraka, isika diosezy jiaby ary izay rehetra afaka mamaky izao hafatra sy fampianarana amin’izao andron’ny Paka izao. Nitsangan-ko velona tokoa ny Tompo Aleloia. Tamin’ny Alahady ny sampankazo isika no nanomboka ny dingana lehibe rehefa avy nanao ny ezaka ny karemy dia tsy inona fa ny fidirantsika ao Jerosalema  izany hoe i Jesoa mpiara-belona amintsika ka miaraka aminy isika miditra ao Jerosalema...[.....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ASABOTSY MASINA - FIARETAN-TORY ANKALAZANA NY FITSANGANAN’NY TOMPO

Amin’izao alina masina indrindra izao, ry kristianina havana, no ialan’i Jesoa Kristy Tompontsika amin’ny fahafatesana hidirany amin’ny fiainana. Koa miangavy ny zanany rehetra miely patrana eran’ny vazan-tany ny Eglizy, mba hiari-tory sy hivavaka. Hiara-mahatsiaro ny Paka fandalovan’ny Tompo àry isika, ka hihaino ny Teniny sy hankalaza ny Sakramenta noforoniny, ary dia hatoky manantena fa hiombona amin’Izy Tompo nandresy ny fahafatesana ka hiara-belona aminy ao amin’Andriamanitra mandrakizay.

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny 

ZOMA MASINA - FANKALAZANA NY FIJALIAN’NY TOMPO

Noratraina Izy noho ny fahotantsika.

Ny Fijalian’i Jesoa Kristy Tompontsika no nanafoanan'Andriamanitra ny fahafatesana lova nifandimbiasan’ny taranaka rehetra noho ny fahotana tamin’ny fototra; koa mivavaka isika mba manahaka an’i Jesoa Kristy isika mba ho toy ny nitondrantsika tsy fidiny ny endriky ny tany niaviantsika no handraisantsika ny endriky ny lanitra noho ny hasin’ny fahasoavan'Andriamanitra [.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny