FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady 07 Aogositra 2016 - ALAHADY FAHA-19 TSOTRA MANDAVANTAONA D

MANOMÀNA VATSY SAHAZA NY MANDRAKIZAY
Amin'izao Alahady faha-19 mandavantaona izao dia toe-panahy sy toe-piainana izay sarobidy indrindra amin'ny hoe fampitraofana ny finoana sy ny fianana andavanandro no atolotry ny Elgizy amintsika amin'ny alalan'ireo vakiteny. Ny antony dia tsotra satria eo anivon'ny fotoana fandalinam-pinoana isika mba hahafahantsika mivelona bebe kokoa an'izany finoana izany. Atolotry ny Eglizy amintsika ny toe-panahy anankiray izay azo lazaina fa ivon'ny toe-panahy rehetra ihany koa ary manambara fa velona ny finoantsika izay tsy inona fa ny fiambenana izany hoe ny fahaizana miambina. [......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

06 AOGOSITRA - FANKALAZANA FIOVAN'NY TOMPO TAREHY

Ity no Zanako malalako, henoy izy.

Ry kristianina havana, amin'izao 06 aogositra izao no ankalazain'ny Eglizy ny fiovan'i Jesoa tarehy teny an-tendrombohitra ka anolorany amintsika sahady amin'ny fankalazana izany : Voalohany ny toetran'i Jesoa rehefa tafatsangan-ko velona izy sy ny faharoa ny toetra miandry antsika, ny fahatelo dia tsy maintsy miombona ao amin'Andriamanitra Ray isika raha miaraka amin'i Jesoa. Ireo vakiteny aroson'ny Eglizy amintsika ary androany dia fantatra fa manampy atsika tokoa hibanjina an'izay fiainana izay. Ny antony dia fantantsika fa havesatra amintsika tahaka ny nahavesarany tamin'ny mpianatra ny hahita an'i Jesoa hifantsika amin'ny hazo fijaliana satria manambara faharesena, manambara ny fahalavoan'i Jesoa ary fantatr'i Jesoa izany....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 31 Jolay 2016 - ALAHADY FAHA-18 TSOTRA MANDAVANTAONA D

NY VOLA NATAO HANOMPO FA TSY HOTOMPOINA

Amin'izao Alahady faha-18 izao, mitohy ny fandalinantsika ny finoana ka zavatra anankiray izay azo lazaina fa indrindra amin'izao andro sarotra izao ka matetika atao hifanohitra amin'ny fivavahana, izay mpivavaka dia matetika tsy mety ny mijery ny vola, na koa hoe izay manam-bola dia atao hoe asan'ny demony. Misy amin'ny soratra masina tokoa ny milaza fa ny vola no loharanon'ny fahotana ka heverina fa asan'ny demony ny vola. Izay indrindra no tian'ny Eglizy amin'izao Alahady faha-18 izao ho halalinintsika voalohany.....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 24 Jolay 2016 - ALAHADY FAHA-17 TSOTRA MANDAVANTAONA D

Mangataha, dia homena ianareo; mitadiava, dia hahita; mandondòna, dia hovohaina

Ry Kristianina havana, tian'ny Eglizy ho tsapantsika amin'izao Alahady faha-17 mandavantaona izao ny mba hametraka anjara toerana amin'ny vavaka isika, hasainy handinika, handalina an'izay vavaka izay isika. Maro no azo lazaina amin'izany vavaka izany fa io no anisany maha-kristianina atsika. Maro
ny zavatra nataon'i Jesoa anisan'izany ireo famantarana maro samy hafa ilay lazaintsika hoe fahagagana nefa tsy nisy Apôstôly nilaza tamin'i Jesoa hoe : ampianaro manao fahagagana na famantarana izahay nefa dia fantatra fa amin'ny alalan'io ihany koa no fomba hitaritana ny olona. Tsy izay no tena izy amin'ny maha-kristianina atsika, tsy nangataka an'izany ireo Apôstôly ka noho izany aoka isika tsy ho sodokan'ireo milaza amintsika hoe mirakla ny fototra. Matoa ireo Apôstôly tsy nangataka an'izay dia satria tsy izay ny fototra....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny 

Alahady 17 Jolay 2016 - ALAHADY FAHA-16 TSOTRA MANDAVANTAONA D

Nandray Azy tao an-tranony i Marta, fa i Maria kosa no nifidy ny anjara soa indrindra.

Amin'izao Alahady faha-16 mandavantaona izao ny votoatin-kevitra dia ny fahaizantsika mampiantrano izany hoe mampiditra an'ireo izay akaikintsika izay ao am-pontsika ao. Izany no dikan'ny taona masin'ny famindram-po dia isika tahaka an'Andriamanitra mandray ao am-po izay namantsika sy izay eo akaikintsika eo dia tsy iza fa manomboka ao amin'ny Eglizy kely fianakaviana, ny Ray aman-dReny hikarakara ny zanaka, ary ny zanaka hanaja ny Ray aman-dReny. Izay  ny fampiantranoana sy ny fahaizana mandray vahiny . Amin'ny maha-Malagasy sy maha- Kristianina atsika dia hiroso lalindalina kokoa isika amin'ity fampianarana ity satria anatin'ny maha-malagasy atsika ny mahay mamdray vahiny ka vao mainka ho tsaratsara kokoa ny fandraisantsika ny olona.....[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny