FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

03 septambra 2017 - ALAHADY FAHA 22 MANDAVANTAONA A

NY FAHASAMBARANA NO TAMBIN’NY FIJALIANA

raha tamin'ny Alahady lasa faha-21 mandavantaona anatin'izao vanim-potoana andalinantsika ny finoana izao ka hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona eo anivon'izao tontolo izao sy eo anivon'ny mpiara-belona dia mbola mitohy izany amin'izao Alahady faha-22 mandavantaona izao. Tsy mandeha hoazy ny fijoroana manambara ny finoana, izay maha Kristy mpiara-belona satria raha nitondra ny famonjena i Kristy dia tsy arak'izao endrik'izao tontolo izao ny  famonjena entiny eo anivontsika mba hahatonga antsika koa handray an'izany famonjena izany ka hahatonga ny hafa hahay handray ny famonjena....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

27 Aogositra 2017 - ALAHADY FAHA 21 MANDAVANTAONA A

I KRISTY NO IORENAN’NY FIAINANTSIKA SY NY FAHEFAN’NY EGLIZY

Isaky ny Alahady amin'izao mandavantaona izao dia misy toetra asongadin'ireo fampianaran'ny Eglizy mba hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona tokoa. Amin'izao Alahady faha 21 mandavantaona izao dia asain'ny Eglizy isika handinika ny fahefana eo anivon'ny Eglizy, atao inona ny fahefana  ? Mazava ho azy fa ny loharano sy fototry ny fahefana dia i Kristy, amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no mifototra ny fahefana.  Ary ny fahefan'i Kristy no taratra tsy maintsy entina manatanteraka izany fahefana izany ao amin'ny Eglizy.....[....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

20 Aogositra 2017 - ALAHADY FAHA 20 MANDAVANTAONA A

NY OLOMBELONA REHETRA NO KENDREN’ANDRIAMANITRA HIDITRA AO AMIN’NY FANJAKANY

Ry Kristianina havana, raha nibanjina an'i Masina Maria nampakarina amim-boninahitra vatana sy fanahy any an-danitra isika tamin'ny 15 aogositra ary dia faly sy ravo satria nisy havantsika tafita. Amin'izao Alahady faha 20 mandavantaona dia azo lazaina fa mbola manohy an'izany fifaliana sy firavoana izany isika satria ireo vakiteny izay aroson'ny Eglizy androany dia handalinantsika ny finoana ka hahatonga antsika Kristy mpiara-belona amin'ireo manodidina antsika dia ny fiainana ilay toetra lehibe anankiray izay hita ao amin'i Masina....[.....] 

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

13 Aogositra 2017 - ALAHADY FAHA 19 MANDAVANTAONA A

MAMPATOKY NY MANATONA AN’I JESOA MPAMONJY

Tian'ny Eglizy amin'izao Alahady faha-19 mandavantaona izao ny hampianatra antsika mba hahatoky manatona an'i Jesoa na dia misamboaravoara aza ny fiainana, na dia misy aza mitady handrava, na dia misy aza mitady hanapotika ...[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

06 Aogositra 2017 - FANKALAZANA NY FIOVAN'NY TOMPO TAREHY

Ry Kristianina havana, izao Alahady izao dia Alahady faha-18 mandavantaona fa noho izy mifanojo amin'izao daty 06 aogositra izao izay ankalazana amin'ny fomba manetriketrika ny fiovan'ny Tompo tarehy teo an-tendrombohitra, dia izay fankalazana izay no tsaroantsika manokana anio ary mifanaraka tsara amin'izao fandalinam-pinoana ataontsika amin'izao taona hibanjinantsika manokana an'i Kristy mpiara-belona amintsika ary irintsika mba isika ihany koa ho tonga Kristy mpiara-belona amin'ireo manodidina antsika.... [....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny