FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

04 febroary 2018 - ALAHADY TSOTRA FAHA-5 - TAONA B

“Nanasitrana olona maro nararin’ny aretina samihafa Izy”
Mk. 1, 29-39

tamin’ny 02 febroary isika nandinika sy nandalina mikasika ny jiro masina dia tsy iza fa isika voatokana na relijiozy no mhazatra antsika izay nanokana ny tenantsika ho an’Andriamanitra ary tsy izy ireo ihany fa isika nanokana ny tenantsika amin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny batemy noraisintsika ka zary Kristy mpiara-belona ami’olona.
Isika no fahazavana amin’izao andro iainantsika izao, isika no modely ho an’ny mpiara-belona amintsika ka hampamokatra ny fiainantsika ho zanak’Andriamanitra. Ny fifikirantsika amin’Andriamanitra no ambaran’ny tenin’Andriamanitra amin’izao Alahady faha 5 tsotra mandavantaona izao. Handalinany finoana isika mba hitoerantsika amin’i Jesoa tanteraka. Izany fifikirantsika amin’i Jesoa izany dia misy fotoana maharary  sy mampijaly nefa araky ny fotom-pampianarana androany : 

“Inona ny anjara toeran’ny fijaliana amin’ny maha-Kristianina antsika” izany hoe manao ahoana ny fifikirantsika amin’i Jesoa Kristy”.  [...........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

28 Janoary - ALAHADY TSOTRA FAHA-4 - TAONA B

« Fantatro raha Ianao, dia ilay Masin’Andriamanitra » (Mk. 1: 24)

Amin’izao Alahady tsotra faha 4 mandavantaona izao dia mametraka fanontaniana amintsika ireo vakiteny telo : “Iza marina i Kristy ? ary inona no anjara toeran’i Kristy izay eo amin’ny fiainantsika ?”
Mitoetra ao amin’i Kristy ve tokoa isika ary i Kristy?  Izy ve no hifikirantsika ka hitondra antsika amin’ny tena famonjena sy hampamokatra ny fiainantsika dia hahazoantsika ny fiadanana sy hafaliana feno. Ireo no fanontaniana tian’ny Eglizy halalinintsika amin’ny alalan’ireo vakiteny telo izay arosony amintsika amin’izao Alahady faha 4 mandavantaona izao. Ny bokin’ny Deteronoma no mamaritra amintsika inona ny atao hoe mpaminany ? Inona no ilàna ny mpaminany eo amin’ny fiainantsika ? [.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

21 Janoary - ALAHADY TSOTRA FAHA-3 - TAONA B

“Andeha hanaraka Ahy, fa ataoko mpanarato olona ianareo”.

Tamin’ny Alahady faharoa mandavantaona lasa teo isika nilaza fa miroso amin’ny lalindalina hatrany hitoetra ao amin’i Jesoa ary izy hitoetra ao amintsika ka hamokatra be isika izay anasana antsika amin’izao taombaovao izao, samy nantsoin’Andriamanitra isika tsirairay avy ka ilaina mba hamokatra amin’ny fiainantsika. Amin’izao Alahady fahatelo mandavantaona izao kosa dia antintraterin’ireo vakiteny telo fa fotoana tsara izao sady vaninandro mitondra fahasoavana avy amin’Andriamanitra. Miantso antsika Andriamanitra mba hihavao sy hiala amin’ny toetra ratsy. Araka ny fitenin-drazantsika ny tarehy ratsy no tsy azo ovana fa ny toetra ratsy azo hovana. Izany rahateo ny vontoatin’ny tenin’Andriamanitra androany. Ny toetra ratsy sy ny toe-panahin’ny fiainantsika dia irin’Andriamanitra ho tsara. Izany koa no irintsika sy antenaintsika amin’izao taona vaovao izao .....[.......]

 

14 Janoary - ALAHADY TSOTRA FAHA-2 - TAONA B

SAMY NANTSOIN’ANDRIAMANITRA TSIRAIRAY ISIKA

Amin’izao Alahady tsotra faharoa mandavantaona fanombohan’ny taona izao no  idirantsika tanteraka amin’ny fandalinam-pinoana araky ny teny faneva eto amin’ny diosezy hoe : “Mitoera ao amin’i Kristy satria izay itoeran’i Kristy dia mamokatra be. Raha mamokatra be ianareo dia ho lavorary ny hafalianareo sy ho feno fiadanana tanteraka ianareo”.
Ny vakiteny telo ampitainy Eglizy amintsika androany dia miresaka an’Andriamanitra miantso antsika tsirairay satria tiany isika ary ao anatin’izany hafaliana izany sady tiany hamokatra. Isika rahateo mangetaheta mba hanana ny fiadanana sy ny hasambarana ka maniry isika mba hamokatra ny fiainantsika sy hamokatra be dia be tsy ho antsika ihany fa ho an’ny firenentsika, ho an’ny fianakaviantsika, ho an’ny Eglizintsika ......[........] 

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

03 Desambra 2017 - ALAHADY FIAVIANA 1 - TAONA B

« Mitandrema, miambena, ary mivavaha, fa tsy fantatrareo izay hiavian’ny fotoana » (Mk. 13: 33)

Raha mamerina kely isika ny hoe “Avent, na fiaviana” dia tsara ny mamaritra amin’ny fomba tsotra fa misy fiaviana telo. Tadidintsika tsara fa ny fankalazana ho antsika dia sady fahatsiarovana no mahatonga antsika koa noho ny asan’ny Fanahy Masina mivelona an’izany fankalazana izany. Mankalaza ny fiaviana isika manomboka androany Alahady voalohany fankalazana fiaviana izao ka hamakivakiantsika 4 herinandro ny vanim-potoanan’ny fiaviana ka mitondra antsika amin’ny Noely. Matoa isika entanin’ny Eglizy mankalaza an’izany dia ny mba hibanjinantsika ny fiaviana telo : Ny fiaviana voalohany izay nandrasan’ny vahoakan’Andriamanitra ka tanteraka tamin’ny fahatarehana sy fahatongavan’i Jesoa ho nofo izany fiaviana izany sy fahasoavana ho an’izay nahay nandray azy, anisan’izany i Masina Maria, i Md Josefa, ireo mpiandry ondry ary ireo vahoaka madinika. Ary nisy koa ireo tahaka an’i Heroda izay tsy nanokatra ny fony ka tsy nandray an’i Jesoa Kristy mpanjaka.  Ny fiaviana faharoa dia izao iainantsika izao amin’ny alalan’ny Sakramenta. Ny fiaviana fahatelo dia andrasantsika amin’ny fomba manetriketrika i Jesoa miverina amin’ny voninahiny.....[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny