FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady 22 Janoary 2017 - ALAHADY FAHA 3 mandavantaona A

Ho atsika rehetra afaka mandray izao fampianarana  amin'ny Alahady fahatelo mandavataona izao dia fantaro fa hanilo atsika i Jesoa. Maro ny zavatra mandrakotra ny fiainantsika, ny fontsika dia efa  ‘encombré” amin’ny zavatra maro. Ka i Jesoa dia tonga mba hanilo atsika, isika izay mandeha amin’ny haizimpito hotsolovin’i Jesoa. Aoka isika hahay handray azy, na dia natao ho an’ny Jody ny famonjena hoy Md Paoly, fantaro fa natao ho an’ny be sy ny maro, ho an’izay mandray azy...[.....]

  

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 15 Janoary 2017 - ALAHADY FAHA 2 mandavantaona A

Ry Kristianina havana, tamin'ny Alahady lasa teo ny Epifania nisehoan'ny Tompo izany hoe eto anivontsika tokoa Andriamanitra, sady mbola tanatin'ny fankalazana ny Noely  isika no hiditra sahady amin'ny mandavantaona satria i Jesoa ilay miara-dàlana amintsika, eo anivontsika. Mibanjina an'i Jesoa isika rehefa miditra amin'ny vanim-potoanan'ny mandavantaona tahaka izao. Fandalinam-pinoana no ataontsika izay hisontonan'ny Eglizy ny saintsika mba hiezaka hahalala bebe kokoa an'i Kristy mba hahatonga atsika ho tena Kristianina marina...[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 08 Janoary 2017 - EPIFANIA - Taona A

IZAO TONTOLO IZAO NO IRIN’ANDRIAMANITRA HO EGLIZY FIANAKAVIANY

Ry Kristianina havana, mbola ao anatin’ny fankalazana ny Noely Andriamanitra eto anivontsika isika izao ary izany rahateo ny lohahevitra entintsika mamakivaky an’izao taonan’ny fandalinam-pinoana hibanjinantsika an’i  Jesoa Mpiarabelona amintsika miara-dalana amintsika.

Izao fankalazana ny Epifania Andriamanitra miseho eo anivon’izao tontolo izao dia mampibaribary amintsika ny hoe Andriamanitra eto anivontsika. Raha mankalaza an’izao Epifania izao isika dia mankalaza ny lahatr’Andriamanitra hatramin’ny voalohany dia izao tontolo izao irin’andriamanitra ho Eglizy fianakaviany, ho olo araiky aoaminy ..[....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 01 Janoary 2017 - MASINA MARIA RENIN'ANDRIAMANITRA - Taona A

RENIN’ANDRIAMANITRA SY MPANJAKAVAVIN’NY
FIADANANA I MASINA MARIA

Ry Kristianina havana, mbola anatin’ny fankalazana ny fetin’ny Noely isika amin’izao andro voalohany taona “1er janvier” izay ankalazantsika an’i Masina Maria Renin’Andriamanitra ka ankaravoana sy ankafaliana no hiarahabana atsika oloaraiky jiaby.
Izao voalohan-taona izao dia fankalazana telo sosona no ataontsika :
1-  Andro voalohany Janoary, voalohan’ny taona araka ny “calendrier civil” fa araka ny calendrier liturgique dia efa nankalazaintsika izany tamin’ny Alahady voalohan’ny Fiaviana 
2-  Hibanjinantsika bebe kokoa ka hampidirintsika i Jesoa amin’ny ataontsika sy ny fiainantsika rehetra, tsy i Jesoa lavitra fa i Jesoa eto anivontsika, miara-dàlana amintsika izy. 
- Ankalazantsika an’i Masina Maria Renin’Andriamanitra...[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

30 desambra 2016 - FANKALAZANA NY FIANAKAVIANA MASINA - Taona A

Mankalaza manokana ny fianakaviana masina isika androany dia ny fianakaviana nisy an’i Jesoa, Maria ary Josefa. Fianakaviana masina no iantsoana azy satria eo anivony ilay masina dia i Jesoa. Maro ny ohatra tsara tiana asongadina sy ny toetra tsara izay azontsika tarafina ary horaisintsika modely amin’ny alalan’ny fianakaviana masina, anisan’izany ireto manaraka ireto :

1- Fianakaviana mivavaka
2- Josefa raim-pianakaviana modely amin’ny fitiavam-bady sy fitiavan-janaka
3- Fianakaviana manatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra. 
4- Fianakaviana mahay mifanaja

Tsindrio eto hamaky ny tohiny [.....]