FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady 03 Janoary 2016 - EPIFANIA (Taona D)

NY NISEHOAN’NY TOMPO na EPIFANIA

Mbola ao anatin’ny fankalazana ny Mistery nahatongavan’ny Zanak’Andrimanaitra ho nofo isika ka rehefa avy nankalaza ny fetin’ny Fianakaviana Masina tamin’ny Alahady heriny dia mankalaza ny Epifania kosa androany. Alahady izay natokana hivavahana sy hiderana an’ilay Zanak’Andriamanitra tonga nofo ka niseho miharihary fa Izy no Mesia, Tompo sy Mpamonjy an’izao tontolo izao. Ny teny hoe « Epifania » rahateo dia midika ho fisehoan’Andriamanitra miharihary amintsika olombelona ka nahatonga ireo Majy avy tany Atsinanana hitsaoka sy hanome voninahitra azy araka ny ambaran’ny Evanjely izay aroson’ny Fiangonana ho antsika amin’izao fankalazana manetriketrika izao.........(tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Zoma 1 Janoary 2016 - Masina Maria Renin'Andriamanitra

Ry kristianana havana amin’izao taona vaovao, andro voalohan’ny taona vaovao izao dia asain’ny Eglizy isika mibanjina sahady an’ilay Renintsika, Renin’ny Eglizy, Renin’Andriamanitra dia i Masina Maria. Ny antony dia tsotra mba hahafahantsika mandray azy ho modely. Miaraka aminy isika hamakivaky an’ity taona ity mba ho taom-pahasoavana. Araka ny efa fantatrantsika dia taonan’ny famindrampon’Andriamanitra ity taona ity ka i Masina Maria dia Renin’ny famindrampo, amin’izay mba tahaka ny Ray tokoa isika. Renin’ny famindrampo i Masina Maria satria Renin’Andriamanitra ka hianarantsika izay niainany. Fantaro koa ry Kristianana havana fa izay niseho sy nitranga ary niainan’i Masina Maria dia iainantsika tsirairay avy ihany koa. Raha antsoina i Masina Maria amin’izao voalohan-taona izay anasan’ny Eglizy atsika hibanjina azy bebe kokoa dia ny fibanjinana ny......(tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady faha 27 desambra - FIANAKAVIANA MASINA - Taona D

Ry kristianina havana amin’izao Alahady manaraka ny Noely izao dia asain’ny Eglizy isika hibanjina ny fianakaviana satria raha nahary atsika olombelona  Andriamanitra  dia teo anivony fianakaviana no namonjeny  atsika. Tsy mahagaga ary amin’izao Alahady manaraka ny Noely izao no anasan'ny Eglizy atsika na dia isanandro isanandro aza no tsy maintsy hibanjina an’izay fianakaviana izay, mba handinika bebe kokoa ny anjara toerana lehibe sady fototra no loharanon’ny fiainantsika ihany koa ny anjara toeran’ny fianakaviana fa indrindra amin’izao taonan’ny famindrampo......(tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Zoma 25 desambra - FANKALAZANA NY NAHATERAHAN'NY TOMPO

Ry kristianina havana dibonkafaliana atsika oloraiky jiaby amin'izao noely izao tsy hoe fahatsiaroavana ny nahaterahan'ny Tompo fotsiny, satria ny fahatsioravana dia zavatra lasa, fa noho ny asan'ny fanahy masina dia fankalazana manetriketrika ny fahaterahan'ny Mpamonjy. Tsy mahatsiaro fotsiny isika fa noho ny asan'ny fanahy masina dia velona eto anivontsika tokoa ilay Mpamonjy ka tonga hanavao ny fiainantsika araka ny hira manakoako hoe : ny lapan'ny lanitra izao dia mivoha. Ny lanitra izay irintsika mandrakariva, ary izay ny manentana ny fiainantsika olombelona raha lavo tamin'ny fahotana isika, raha lavitra ny Tompo isika, raha nandà an'Andriamanitra i Adama sy Eva nikatona ho antsika ny sahan'ny Edena araka ny fantatrantsika amin'ny angano masina ao amin'ny Jenezy.

I Jesoa kosa noho ny asan'ny fanahy masina dia tonga olombelona mba hahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra. Teraka anio araka ny hirantsika, alina masina, alina manambara haizina, masina kosa izy satria miposaka ho antsika araka ny vakiteny ao amin'ny bokin'Izaia mpaminany izay novakintsika tamin'ny sasakalina izao, ny vahoaka nandeha tamin'ny haizim-pito nahita hazavana lehibe.
Haizim-pito ny fiaianantsika......(tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 20 desambra 2015 - ALAHADY FAHEFATRA FIAVIAN’NY TOMPO - Taona D

Ry Kristianina havana, amin'izao Alahady fahefatra iomanantsika aminy fahatongavan'ny Tompo izao, ireo tenin'Andriamanitra dia mampiditra atsika tanteraka amin'ny fankalazana ny Noely dia tsy inona fa Andriamanitra eto anivontsika, ary izay Andriamanitra eto anivontsika izay ny vaovao mahafaly ny Noely ka ny tenin'Andriamanitra manomana ny fo amam-panahintsika fa indrindra moa amin'izao taona masina Famindrampo izao ka hanana ny toetran'i Masina Maria anie isika, haka tahaka an'i Masina Maria rehefa nandray ny vaovao mahafaly.

Vao nankalaza ny valo desambra isika tsy ela izay nampiditra atsika amin'ny taona masina izao, hitantsika fa i Masina Maria dia entanim-pinoana, entanim-panantenana, entanim-pitiavana nandeha namangy an'i Elizabeta rahavaviny. Maro ny rahavavintsika amin'izao andro iainantsika izao, mila ny famonjena avy amintsika, mila hanambarantsika ihany koa ny vaovao mahafaly. Tsy hoe nisalasala i Masina Maria ...... (tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny