FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

20 Aogositra 2017 - ALAHADY FAHA 20 MANDAVANTAONA A

NY OLOMBELONA REHETRA NO KENDREN’ANDRIAMANITRA HIDITRA AO AMIN’NY FANJAKANY

Ry Kristianina havana, raha nibanjina an'i Masina Maria nampakarina amim-boninahitra vatana sy fanahy any an-danitra isika tamin'ny 15 aogositra ary dia faly sy ravo satria nisy havantsika tafita. Amin'izao Alahady faha 20 mandavantaona dia azo lazaina fa mbola manohy an'izany fifaliana sy firavoana izany isika satria ireo vakiteny izay aroson'ny Eglizy androany dia handalinantsika ny finoana ka hahatonga antsika Kristy mpiara-belona amin'ireo manodidina antsika dia ny fiainana ilay toetra lehibe anankiray izay hita ao amin'i Masina....[.....] 

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

13 Aogositra 2017 - ALAHADY FAHA 19 MANDAVANTAONA A

MAMPATOKY NY MANATONA AN’I JESOA MPAMONJY

Tian'ny Eglizy amin'izao Alahady faha-19 mandavantaona izao ny hampianatra antsika mba hahatoky manatona an'i Jesoa na dia misamboaravoara aza ny fiainana, na dia misy aza mitady handrava, na dia misy aza mitady hanapotika ...[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

06 Aogositra 2017 - FANKALAZANA NY FIOVAN'NY TOMPO TAREHY

Ry Kristianina havana, izao Alahady izao dia Alahady faha-18 mandavantaona fa noho izy mifanojo amin'izao daty 06 aogositra izao izay ankalazana amin'ny fomba manetriketrika ny fiovan'ny Tompo tarehy teo an-tendrombohitra, dia izay fankalazana izay no tsaroantsika manokana anio ary mifanaraka tsara amin'izao fandalinam-pinoana ataontsika amin'izao taona hibanjinantsika manokana an'i Kristy mpiara-belona amintsika ary irintsika mba isika ihany koa ho tonga Kristy mpiara-belona amin'ireo manodidina antsika.... [....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

30 Jolay 2017 - ALAHADY FAHA 17 MANDAVANTAONA A

Ry Kristianina havana, ny fivelomantsika ny maha vavolombelona antsika eo anivon'ny fiaraha monina ka mahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin'ireo manodidina antsika dia mitaky safidy matotra ary mitaky fahendrena izay tsy arak'izao tontolo izao fa ilay fahendrena omen'Andriamanitra tsilovin'ny Fanahy masina antsika. Izany ny fotom-pampianarana amin'izao Alahady faha-17 mandavantaona handalinantsika ny finoantsika izao ...[....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

23 Jolay 2017 - ALAHADY TSOTRA FAHA 16 - MANDAVANTAONA A

MAHANDRY ANDRIAMANITRA ARY MAMINDRA FO

Amin’izao Alahady faha 16 mandavantaona izao dia mampianatra antsika ny tenin’Andriamanitra manambara fa Andriamanitra maharitra tokoa izy, mamindra fo, mahandry, tsy mivadika amin’ny fanekeny. Ray mpamindra fo Andriamanitra, izy no mitondra antsika amin’ny fiainana feno famindram-po. Ray ny Andriamanintsika ary tsy misy miafiana aminy ny momba antsika, Ray be fitiavana sy famindram-po izy ary indrindra tsy manana fitsara mitanila, ny hahasoa antsika no tadiaviny, aoka ary hahatoky azy isika. Izany no tian’i Jesoa ambara momba ny fanoharana mikasika ny ahi-dratsy sy ny voatsara ao amin’ny Evanjely ka anoharany momba ny fanjakan’ny lanitra....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny