FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady faha 05 Jiona 2016 - ALAHADY FAHA-10 TSOTRA -TAONA D

Ry kristianina havana, rehefa avy namakivaky ireo vanim-potoana lehibe nibanjinantsika tokoa ny famonjena nentin’i Kristy isika ka amin’izao  Alahady izao fa indrindra amin’ny toerana izay tsy ankalazana ny Fo Masin’i Jesoa dia miditra amin’ny vanim-potoana mandavan-taona isika ka ny Alahady faha-10 androany.
Rehefa mandavan-taona tahaka izao araka ny efa nambara atsika matetika dia ny fandalinam-pinoana no atolotrin’ny Eglizy. Dia amin’ny alalan’ireo vakiteny fa indrindra ny Evanjely dia vakiteny mitohy ary toy izany koa ny vakiteny faharoa fa ny vakiteny voalohany kosa dia ny lohahevitra mifanaraka amin’ny Evanjely no atolotrin’ny Eglizy mba ho voavakintsika daholo mandritra ny taona telo (taona litorjika A, B, D) ireo soratra masina ao amin’ny baiboly. Raha manaraka isika ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny baiboly dia sakafo mahavelona tokoa satria mahavelona ny finoantsika...[.....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ZOMA faha 03 Jiona 2016 - FO MASIN'I JESOA - TAONA D

Ry Kristianina havana hararaoty ary izao fankalazana ny Fo Masin'i Jesoa izao, hitantsika i Jesoa nanolotra ny ainy , hitantsika ny rano sy rà avy ami'ny Fony manambara ny fahaterahantsika ka Izao taona masina izao anie ho fahaterahana ho antsika, ho fahaterahan'ny diosezintsika tokoa.
Tsy hoe fahatsiarovana na fankalazana fotsiny fa matoa mankalaza isika dia entanin'ny  Fanahy Masina ka mivelona ny Fon'i Jesoa ka ho entintsika eo anivon'ny manodidina atsika manomboka ao amin'ny Eglizy kely fianakaviantsika. Ho hisy Fon'i Jesoa anie ny Eglizy kely tsirairay avy ka hihitatra ao amin'ny Eglizy fiombonana. Ho feno Fon'i Jesoa ny Eglizy fiombonana rehetra eto amin'ny diosezy, ho feno Fon'i Jesoa ny Eglizy fototra rehetra ka mivahatra amin'ny Fon'i Jesoa tokoa ny fiainantsika manontolo ... [.....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady faha 29 Mey 2016 - VATANA AMAN-DRA MASIN'I KRISTY - TAONA D

Alahady izao dia mankalaza ny Sakramenta masina ny Vatana aman-dRan'i Kristy isika. Sakramenta dia famantarana hita maso sy ren'ny vatantsika mampahazo ny fahasoavana. Hain'Andriamanitra ny mahatsara sy mahasoa atsika raha manam-pinoana isika. Ny finoana anefa tsy tany malemy hanorenam-pangady ny finoana fa tany lonaka hiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka hampamokatra sy hanitarany ny fanjakany. Raha misy tokoa ny finoantsika dia hain'Andriamanitra ny manova ny fiainantsika izay ao anatin'ny hery setra sy vonoan'olona, ao anatin'ny fitapitaka sy lainga izao. Raha ao amintsika Andriamanitra dia ho tany lonaka tokoa ity tanànantsika ity,  ilay Eglizy fiombonana, ilay Eglizy fototra sy iraka ary ilay fianakaviana Eglizy kely dia hanjary Fo mitepo ka hanome aina an'ity tanànantsika ity. ...Tsy hoe hanao fanjakazakana na fireharehana isika haneho hoe izahay mahavita an'izao, izahay manana an'izao... Tsy izany ny Eglizin'i Kristy fa ao anaty fanetrentena, ao anatin'ny fanompoana [....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady faha 22 Mey 2016 - ALAHADY TRINITE MASINA - TAONA D

Anio ary  Alahady fankalazana ny Trinité Masina, matetika ireo mpandalina dia sahirana amin'ny fanatoroana an'izany misterin'ny Trinité Masina izany : Andriamanitra tokana fa olona telo. Raha ny tena marina anefa ny fisainantsika dia tsy hahatakatra ny misterin'Andriamanitra na oviana na oviana fa i Jesoa no manambara amintsika izany misterin'Andriamanitra izany. Kanefa na eo aza izany rehetra izany fantaro fa ilay Andriamanitra tokana olona telo tsy mikombona fa mivelatra ary tokana no lahatr'Andriamanitra dia isika ho fianakaviana iray ao aminy tahaka izy tokana ao amin'ny Zanaka sy ny Fanahy Masina dia isika ho Olona Araiky ao aminy. Izany hoe na dia eo aza ny fahasamihafana, samy manana ny maha-izy azy ny Ray, samy manana ny maha-izy azy ny Zanaka, samy manana ny maha-izy azy ny Fanahy Masina kanefa iray ihany izy ireo ao amin'ny Trinité Masina fa tsy mizarazara : Olo Araiky. Izany koa no tian'Andriamanitra hiainantsika, marina fa samy manana ny maha-izy azy isika tsirairay nefa dia antsoin'Andriamanitra ho iray ao aminy satria ny tadiaviny dia isika hiombona aminy tanteraka ... [......]

 

 Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady faha 15 Mey 2016 - ALAHADY PENTEKÔTY - TAONA D

Ahoana no hahafantarana fa miasa ny Fanahy masina ?
Ny Fanahy masina dia mampiombona fa ny Fanahy ratsy kosa mampisaraka. Fantaro izany fa raha misaratsaraka isika na eo anivon'ny Eglizy kely na eo anivon'ny Eglizy fiombonana na Eglizy iraka, na Eglizy fototra, na eo anivon'ny diosezy, dia asan'ny demony izany hoe tsy mihevitra ny hafa fa mitady hanao ny hafa ho fitaovana mandrakariva, tsy manompo ianao fa mampiasa ny hafa ho fitaovana hazahoanao ny soa ho anao fotsiny fa tsy ho an'ny hafa. Raha ny Fanahy masina no miasa aminao dia fantaro fa Fanahy mampiombona mampihavana izany hoe mikatsaka ny tsara mandrakariva. Efa voalazako matetika ny hoe : "Aza manaratsy fa miezaka manatsara" izay ny mpampihavana, izay ny pentekôty sy ny Fanahy masina niasa tao amin'ireo Apôstôly  [....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny