FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

24 Jiona 2018 - FANKALAZANA NY NAHATERAHAN'I JOANY BATISTA - TAONA B

Ho inona re, ity zaza ity? Fa nomba azy ny tanan’ny Tompo.”

Ry Kristianina havana, raha ny marina dia Alahady faha-12 tsotra mandavantaona izao Alahady 24 jiona izao fa mifanojo amin’ny daty ankalazana amin’ny fomba manetriketrika ny nahaterahan’i Joany Batista ka ny fankazalazana no tanterahantsika fa tsy ny alahady tsotra.
Ny vakiteny aroson’ny Eglizy amin’izao 24 jiona izao dia  manampy antsika hibanjina bebe kokoa an’ i Joany Batista izay mpaminany lehibe tokoa ary izany no niantsoan’i Jesoa azy ka ny fahaterahany no dinihintsika androany. Mifanojo koa izany amin’ny fandalinam-pinoana ataontsika araka ny efa naverintsika matetika fa izao mandavantaona izao fa indrindra ny fiomanantsika amin’ny filankevitra pastôraly efa akaiky izao, ny fandalinam-pinoana no hahafahantsika mijery, mamakafaka sy mampiditra am-po ary mivelona ny finoana ka hahaizantsika ny fampitrahaofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro ary misy modely arahina amin’izany isika dia i Md Joany Batista.....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

17 Jiona 2018 - ALAHADY FAHA-11 TSOTRA - TAONA B

« Ny Fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray mamafy voa amin’ny tany » (Mk. 4: 26)

Ry Kristianina havana, araky ny efa voalazantsika tamin’ny Alahady lasa teo Alahady faha-10 tsotra mandavantaona, dia miditra amin’ny fotoana mandavataona isika taorian’ny fankalazana ny sakramenta masina. Ny fiverenantsika mankalaza ny Alahady tsotra mandavan-taona dia mampahatsiaro antsika fa tsy manam-pahataperana ny fitiavan’i Jesoa satria sady manolotra ny tenany ho antsika izy tamin’ny fijaliany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganan-ko velona no mitarika antsika ihany koa ho voavonjy ka mampianatra antsika izay mahakasika ny Fanjakan’ny lanitra. Fotoana hanohizantsika ny fandalinam-pinoana tokoa ny mandavantaona ka hibanjinantsika bebe kokoa ireo fiainan’i Kristy....[.....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

10 Jiona 2018 - ALAHADY FAHA-10 TSOTRA - TAONA B

NY FIANAKAVIANA MIADY AN-TRANO DIA TSY HAHARITRA

Tamin’ny Alahady lasa teo isika nankalaza ny Sakramenta Masina izay nanehoantsika ny finoantsika an’i Kristy nitsangan-ko velona sy eo anivontsika mandrakariva amin’ny alalan’ny sakramenta masina sy ny eokaristia ary izy miara-dàlana amintsika sy mamelona ary mitantantana antsika amin’ny alalan’ny teniny sy mamelona amin’ny alalan’ny tenany. Ny Alahady manaraka ny fankalazana ny sakramenta masina no mampiditra antsika amin’ny mandavantaona ka andalanantsika ny finoana mba hahatonga antsika ho Kristianina velona izany hoe Kristy velona eo amin’ny mpiara-belona amintsika isika na araka ny mahazatra isika no Kristy Mpiara-belona irahina hitondra ny vaovao mahafaly eo anivon’ny fiainantsika andavanandro. Izany no mahatonga antsika milaza matetika ny hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro....[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ZOMA FO MASIN'I JESOA - Taona B 2018

« Miderà an'ny Tompo, miantsoa ny anarany; torio amin'ny firenena ny asany lehibe, ataovy antso avo, fa tafasandratra ny anarany» (IZ. 12: 4)

raha tamin’ny Alahady lasa teo isika namakivaky ny tanàna naneho fa eo anivontsika tokoa Andriamanitra sy manambara ny finoantsika fa tsy Andriamanitra lavitra ny Andriamanintsika fa mpiara-belona amintsika. Mamelona antsika izy amin’ny vatany sy ny ràny anambarany fa be fitiavana tokoa izy. Izany fankalazana izany koa maniraka antsika ho Eokaristia eo amin’ny mpiara-belona amintsika. Isika izao no Eokaristia tahaka an’i Masina Maria nandeha namangy sy nanompo an’i Elizabeta rahavaviny, tahaka an’i Lucien Botovasoa olontsambatra nanolotra ny ainy noho ny fitiavany ny tanindrazany. Isika ihany koa amin’ny alalan’ny fanorenana Eglizy Olona Velona dia haneho ihany koa fa Eokaristia ny fiainantsika. Tamin’ny zomà teo no nankalazana ny Fo Masin’i Jesoa fa noho izy mpiaro ny diosezintsika dia ankalazaintsika izao Alahady izao ny fetin’ny FO MASIN’I JESOA ka ato amin’ny katedraly isika no mankalaza an’izany. .....[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY NY VATANA AMAN-DRA MASIN’I KRISTY - TAONA B 2018

« Raiso, fa Vatako ity... Ary nolazainy taminy hoe: Rako ity, dia ny Ran’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny maro » (Mk. 14: 22, 24)

Maninona no asiana fety hankalazana ny vatana aman-dràn’i Kristy manokana aorian’ny Trinite Masina?

Fa satria tian’ny Eglizy ho tsapantsika sy hivelomantsika ny hoe tsy Andriamanitra lavitra ny Andriamanintsika fa mikolokolo sy mamelona antsika amin’ny alalan’ny vatana sy ny rany, izany hoe fitiavan-dehibe no asehon’Andriamanitra antsika. Izany no tian’Andriamanitra ambara amin’ny alalan’ny dia ambavaka na “procession” ataontsika. Fantantsika fa ny Eokaristia dia mampiray antsika ao amin’i Trinite Masina ary ao amintsika samy olombelona ary mampiray antsika amin’ny zava-boahary manontolo. Isanandro isika mankalaza ny Eokaristia fa androany asain’ny Eglizy asongandina manokana amin’izao Alahady fankalazana ny sakramenta masina izao. Koa hanambarantsika ny fiombonana amin’I Kristy ny fanaovantsika ny “procession” ary izany no ataontsika isaky mankalaza ny eokaristia, na manao kominio ara-panahy...[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny