FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Fankalazana ny naterahan'i Md Joany Batista sy Fetin'i Fo madion'i Maria

Ry Kristianina havana, androany 24 jiona dia fety roa sosona no ankalazain'ny Eglizy ary fety lehibe dia tsy inona fa ny fankalazana ny  nahaterahan’i Md Joany Batista ary ny fankalazana ny Fo madion'i Maria. Mialoha ny fankalazana ny fetim-pirenena no anoloran'ny Eglizy izany fety roa lehibe izany ary matetika isika no milaza fa tsy misy kisendrasendra fa tian'Andriamanitra hanampy antsika handinika bebe kokoa ny zavatra etrehintsika izany rehetra izany.
Angatahintsika amin'ny alalan'i Masina Maria, hangatahintsika amin'ny alalan'i Md Joany Batista mba hahaizantsika manao ENY tahaka an'i Masina Maria izany hoe manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, tahaka an'i Zakaria sy Elizabeta, tahaka an'i Joany Batista ka hahafahantsika mitondra an'i Jesoa amin’ireo mpiara-belona amintsika...[......]

 

Tsindrio eto  hihaino ny toriteny

FANKALAZANA NY FO MASIN'I JESOA - Zoma 23 Jiona 2017

Mankanesa atý amiko hianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy mavesatra entana, fa hanamaivana anareo aho.

Enga anie izao fankalazana ny Fo Masin'i Jesoa izao hanampy antsika ho feno fanentren-tena ka hahay hanompo ireo manodidina antsika fa indrindra ireo voahilika, ireo mahantra mitady famonjena ary maro ny fahantrana amin'izao andro iainantsika izao, ao ny ara-nofo, ao ny ara-tsaina izay mangenja ny maro amin'izao fotoana izao ary indrindra ao ny fahantrana ara-panahy ka enga anie ny fon'i Jesoa hanenika an'izao tontolo izao amin'ny alalantsika tsirairay avy. Ny fontsika no zary fon'i Jesoa mitempo eo amin'ny mandodina antsika ka isika hilaza tahaka nataon'i Jesoa " Mankanesa aty amiko fa hanamaivana anareo aho", hanamaivana izay rehetra fijaliana sy fahoriana ny fiombonantsika amin'ny Fo masin'i Jesoa ka amin'izay hiasa amin'ny alalantsika tokoa ny Fon'i Jesoa ka isika no zary Kristy mpiara-belona amin'olona ....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 18 Jiona 2017 - Fankalazana VATANA SY RA MASIN'I KRISTY - taona A

Izaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra

Matetika ho fankalazantsika ny Eokaristia masina sady hanehoantsika ny finoantsika sy hamelombelona an'izany dia entintsika mamakivaky ny tanànantsika ny Sakramenta Masina anambarantsika fa ilay Sakramenta famantarana hita maso sy ren'ny sofintsika ka mampahazo ny fahasoavan'AndriamaNitra dia tsy sakramenta mihidy ao amin'ny tabernakla fa isika no zary tabernakla velona. Izany no antony anehoantsika amin'ny alalan'ny "procession" izay ataontsika mamakivaky ny tanàna misy antsika mba ho eo anivon'ny fiainantsika ary ho ivon'ny fiainantsika tokoa i Jesoa Kristy ka amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy tokoa no hizarantsika ny hafalian'ny Paka, hizarantsika ny vaovao mahafaly izay tsy inona fa Andriamanitra eo anivontsika Emanoela no anarany, Andriamanitra miara-belona amintsika...[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 11 Jiona - TRINITE - taona A

Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao

Miditra amin'ny vanim-potoana mandavantaona isika manomboka amin'izao Alahady ankalazantsika ny Trinite Masina izao. Miditra amin'ny fiainana andavanandro, miditra amin'ny fampitrahaofana ny fiainana sy ny finoana, tsy mahagaga àry raha taritin'ny Eglizy isika amin'izao Alahady izao hibanjina ny Trinite Masina loharano sy fototra ny fiainantsika manontolo. Taminn'ny Alahady lasa teo Alahadin’ny Pantekôty manambara fa miditra ao anatin'ny  fianakaviamben'Andriamanitra isika, olo araiky ao amin'Andriamanitra isika, ka izao Alahady manaraka ny Pantekôty izao no andalinantsika ny finoana mba hivelomantsika ny maha-kristianina antsika vokatry ny batemy ka hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin'ny manodidina antsika, entanin'ny Eglizy isika hibanjina ny fianakaviamben'Andriamanitra, ny Trinite Masina....[....]


Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 04 Jiona - PANTEKÔTY - taona A

MPANKAHERY SY MPANAZAVA ARY MPAMPIHAVANA, NY FANAHY MASINA

Amin'izao Pantekôty izao dia azo lazaina fa fankalazana ny fahaterahantsika vita batemy izany hoe sady mahatsiaro nahaterahantsika ho anisan'ny fianakaviamben'Andriamanitra sy olo araiky ao amin'Andriamanitra isika no mankalaza ny fahaterahan'ny Eglizy. Araka ny averimberintsika matetikany fankalazana tsy hoe fahatsiarovana fotsiny fa noho ny asan'ny Fanahy masina izay ankalazaintsika androany, dia miditra tanteraka amin'izay fankalazana izany isika. Sambatra isika ry Kristianina havana fa namaly ny antson'Andriamanitra. Tsy manery antsika Andriamanitra fa ny safidintsika no mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Miantso antsika izy, manolotra ny Fanahy masina izy, manolotra ny finoana izy, fanomezan-dehibe no atolotr'Andriamanitra ho antsika ka anjarantsika no mandray an'izany fanomezana izany amin'ny famaliana ny antsony....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny