FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady 17 Jolay 2016 - ALAHADY FAHA-16 TSOTRA MANDAVANTAONA D

Nandray Azy tao an-tranony i Marta, fa i Maria kosa no nifidy ny anjara soa indrindra.

Amin'izao Alahady faha-16 mandavantaona izao ny votoatin-kevitra dia ny fahaizantsika mampiantrano izany hoe mampiditra an'ireo izay akaikintsika izay ao am-pontsika ao. Izany no dikan'ny taona masin'ny famindram-po dia isika tahaka an'Andriamanitra mandray ao am-po izay namantsika sy izay eo akaikintsika eo dia tsy iza fa manomboka ao amin'ny Eglizy kely fianakaviana, ny Ray aman-dReny hikarakara ny zanaka, ary ny zanaka hanaja ny Ray aman-dReny. Izay  ny fampiantranoana sy ny fahaizana mandray vahiny . Amin'ny maha-Malagasy sy maha- Kristianina atsika dia hiroso lalindalina kokoa isika amin'ity fampianarana ity satria anatin'ny maha-malagasy atsika ny mahay mamdray vahiny ka vao mainka ho tsaratsara kokoa ny fandraisantsika ny olona.....[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 10 Jolay 2016 - ALAHADY FAHA-15 TSOTRA MANDAVANTAONA D

“Mandehana àry, ka manaova toy izany koa”.

Ao anatin'izao Alahady faha-15 tsotra izao dia miditra amin'ny tapan'ny faharoa amin'ny fandalinam-pinoana isika. Raha mijery tsara isika dia Alahady 30 eo ho eo mandavantaona no andalinantsika ny finoana. Tsy mahagaga ry Kristianina havana amin'izao alahady ivon'izany fandalinam-pinoana hivelomantsika an'izay finoana izay, raha ny votoatin'ny fampianarana anio dia ny fiainana sy ny fahaizantsika mampitraotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro izay. Tsy lavitra Andriamanitra fa eo akaikintsika io, satria ny eo akaikintsika dia mitovy endrika amin'Andriamanitra [........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 03 Jolay 2016 - ALAHADY FAHA-14 TSOTRA MANDAVANTAONA D

Hitoetra ao amin’izany trano izany ny fiadanana lazainareo.

Ry kristianina havana, raha tamin'ny Alahady lasa teo mamaramparana ny famakiana ny Evanjely amin'ny fandalinam-pinoana amin'izao  mandavan-taona  izao ka napetrantsika mazava ny momba ny fanarahan-dia an'i Kristy ka hirosoantsika lalindalina kokoa amin'izay fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka hivelomantsika ny maha-kristianina atsika tokoa amin'io fiainantsika andavanandro io. Ka amin'izao Alahady faha-14 izao dia antitranterin'ny Eglizy mba ho sainisainintsika bebe kokoa ny mikasika ny anjara toerantsika eo anivon'ny Eglizy, ny anjara asantsika, ny maha-Apôstôly atsika, ny antson'Andriamanitra miantefa amintsika, ny adidintsika amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly ary ny andrasana amintsika amin'izany dia ny hizara ny fiadanana izany hoe : rehefa miombona tokoa isika tonga olo araiky ary izay ny tanjona dia ny hizara ny fiadanan'i Kristy ..[....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 26 Jiona 2016 - ALAHADY FAHA-13 TSOTRA MANDAVANTAONA D

Ry kristianina havana, mifanojo amin'ny fetim-pirenena izao Alahady faha-13 mandavantaona izao ary ny tenin'Andriamanitra dia mampitodika atsika tokoa mba hiroso lalindalina kokoa amin'ny fandraisana an-tànana izany fiainam-pirenena izany fa indrindra amin'izao fotoana sarotra lalovantsika izao. Ary matetika moa ny firenena izay mazava ho azy fa ny tànana izay misy atsika ary indrindra fa mandritra ny volan'ny Fo Masin'i Jesoa izay fantantsika tsara fa ambany fiarovany ny tananantsika sy ny diosezintsika. Fetim-pirenena tokoa androany ka faly miarahaba atsika ary mirary soa ho atsika rehetra. Ndao ary isika hivavaka ho an'ny firenentsika ary mba hijery izay tokony ho tandrify atsika tsirairay amin'ny fampandrosoana azy...[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady faha 19 Jiona 2016 - ALAHADY FAHA-12 TSOTRA - TAONA D

Ry kristianina havana, misy fotoana tsy maintsy mipetraka mazava ny finoantsika ary tsy maintsy miroso manazava an'izay ary mijoro manambara ny finoana isika, izay ny foto-pampianarana amin'izao Alahady faha-12 mandavantaona izao. Marina fa nambaran'i Jesoa amin'ny Apôstoly sy amintsika ihany koa ny tsiambaratelony manontolo, ny momba azy manontolo ary isika koa tsy maintsy manambara an'izay. Io no atao hoe foto-pinoana ka ambarantsika rehefa manao fiekem-pinoana isika. Zava-dehibe izay satria fototry ny fiainanantsika Kristianina.....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny