FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady 10 Janoary 2016 - NY BATEMIN'NY TOMPO (Taona D)

Ry kristianana havana raha tamin’ny Alahady lasa teo atsika nankalaza ny Epifania izany hoe Andriamanitra niseho tamin’ny olona, niseho tamin’ny firenena rehetra, dia mbola anatin’ny Noely isika, Andriamanitra eto anivontsika, Emanoela. Izay ihany koa izao Alahady ankalazantsika ny Batemin’ny Tompo izay Alahady hamaranantsika ihany koa ny fotoan’ny Noely. Ny Batemin’ny Tompo dia mbola fanehoan’Andriamanitra fa eo anivontsika izy,  ary ny batemy noraisintsika dia azo lazaina fa Noely ihany koa. Marina  fa ny Paka no asongadina amin’ny batemy izany hoe fialantsika tamin’ny fanandevozan’ny fahotana tahaka ny nanandevoza ny vahoakan’Andriamanitra tany Ejipta namakivaky ny tany efitra ka nandalo ny ranomasina mena.  Ny batemy dia fandalovana sy famakivakiana koa an’izay efitra izay ka mitondra atsika amin’ny tany nampanantenaina. Ny tany nampanantenaina amintsika dia isika mandova ny mahazanak’Andriamanitra atsika, izay ny batemy amintsika fa azo lazaina ihany koa fa fanehoan’Andriamanitra .....(tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 03 Janoary 2016 - EPIFANIA (Taona D)

NY NISEHOAN’NY TOMPO na EPIFANIA

Mbola ao anatin’ny fankalazana ny Mistery nahatongavan’ny Zanak’Andrimanaitra ho nofo isika ka rehefa avy nankalaza ny fetin’ny Fianakaviana Masina tamin’ny Alahady heriny dia mankalaza ny Epifania kosa androany. Alahady izay natokana hivavahana sy hiderana an’ilay Zanak’Andriamanitra tonga nofo ka niseho miharihary fa Izy no Mesia, Tompo sy Mpamonjy an’izao tontolo izao. Ny teny hoe « Epifania » rahateo dia midika ho fisehoan’Andriamanitra miharihary amintsika olombelona ka nahatonga ireo Majy avy tany Atsinanana hitsaoka sy hanome voninahitra azy araka ny ambaran’ny Evanjely izay aroson’ny Fiangonana ho antsika amin’izao fankalazana manetriketrika izao.........(tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Zoma 1 Janoary 2016 - Masina Maria Renin'Andriamanitra

Ry kristianana havana amin’izao taona vaovao, andro voalohan’ny taona vaovao izao dia asain’ny Eglizy isika mibanjina sahady an’ilay Renintsika, Renin’ny Eglizy, Renin’Andriamanitra dia i Masina Maria. Ny antony dia tsotra mba hahafahantsika mandray azy ho modely. Miaraka aminy isika hamakivaky an’ity taona ity mba ho taom-pahasoavana. Araka ny efa fantatrantsika dia taonan’ny famindrampon’Andriamanitra ity taona ity ka i Masina Maria dia Renin’ny famindrampo, amin’izay mba tahaka ny Ray tokoa isika. Renin’ny famindrampo i Masina Maria satria Renin’Andriamanitra ka hianarantsika izay niainany. Fantaro koa ry Kristianana havana fa izay niseho sy nitranga ary niainan’i Masina Maria dia iainantsika tsirairay avy ihany koa. Raha antsoina i Masina Maria amin’izao voalohan-taona izay anasan’ny Eglizy atsika hibanjina azy bebe kokoa dia ny fibanjinana ny......(tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady faha 27 desambra - FIANAKAVIANA MASINA - Taona D

Ry kristianina havana amin’izao Alahady manaraka ny Noely izao dia asain’ny Eglizy isika hibanjina ny fianakaviana satria raha nahary atsika olombelona  Andriamanitra  dia teo anivony fianakaviana no namonjeny  atsika. Tsy mahagaga ary amin’izao Alahady manaraka ny Noely izao no anasan'ny Eglizy atsika na dia isanandro isanandro aza no tsy maintsy hibanjina an’izay fianakaviana izay, mba handinika bebe kokoa ny anjara toerana lehibe sady fototra no loharanon’ny fiainantsika ihany koa ny anjara toeran’ny fianakaviana fa indrindra amin’izao taonan’ny famindrampo......(tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Zoma 25 desambra - FANKALAZANA NY NAHATERAHAN'NY TOMPO

Ry kristianina havana dibonkafaliana atsika oloraiky jiaby amin'izao noely izao tsy hoe fahatsiaroavana ny nahaterahan'ny Tompo fotsiny, satria ny fahatsioravana dia zavatra lasa, fa noho ny asan'ny fanahy masina dia fankalazana manetriketrika ny fahaterahan'ny Mpamonjy. Tsy mahatsiaro fotsiny isika fa noho ny asan'ny fanahy masina dia velona eto anivontsika tokoa ilay Mpamonjy ka tonga hanavao ny fiainantsika araka ny hira manakoako hoe : ny lapan'ny lanitra izao dia mivoha. Ny lanitra izay irintsika mandrakariva, ary izay ny manentana ny fiainantsika olombelona raha lavo tamin'ny fahotana isika, raha lavitra ny Tompo isika, raha nandà an'Andriamanitra i Adama sy Eva nikatona ho antsika ny sahan'ny Edena araka ny fantatrantsika amin'ny angano masina ao amin'ny Jenezy.

I Jesoa kosa noho ny asan'ny fanahy masina dia tonga olombelona mba hahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra. Teraka anio araka ny hirantsika, alina masina, alina manambara haizina, masina kosa izy satria miposaka ho antsika araka ny vakiteny ao amin'ny bokin'Izaia mpaminany izay novakintsika tamin'ny sasakalina izao, ny vahoaka nandeha tamin'ny haizim-pito nahita hazavana lehibe.
Haizim-pito ny fiaianantsika......(tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny