FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady 02 Aprily 2017 - ALAHADY KAREMY 5 - TAONA A

I KRISTY NO FIAINANA SY FANANGANANA HO VELONA

Ry Kristianina havana, izao Alahady fahadimy amin'ny karemy izao no iarahantsika eran'ny Eglizy iraka tsirairay ato amin’ny diosezy hiaraka hiakatra hanao ny pelirinajy. Eny amin’ny “montagne de français” ho antsika eto andrenivohitry ny diosezy, hiaraka hiakatra any an-tendrombohitra isika, hiaraka handinika  ny làlan'ny hazo fijaliana, hiaraka hivavaka mba hihavao tokoa ka hahafahantsika hiaraka hitsangana amin’i Kristy raha miara-maty aminy amin'ny fahotana izany hoe hampiakatra ny fiainantsika mba tsy hirefarefa amin'ny tany. Nanaiky ho fahotana i Jesoa na dia tsy mpanota aza mba hanavotra atsika ao anatin'ny fahotana ka hahazoantsika fianam-baovao ao aminy, izy tokoa miara-belona amintsika ....[.........] 

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 26 Marsa 2017 - ALAHADY KAREMY 4 - TAONA A

NY FINOANA AN'I KRISTY NO FAHAZAVANA VAOVAO

Androany Alahady faha 4 ny KAREMY dia ny tantaran'i Jesoa mihaona amin'ilay jamba ka nahiratra no Evanjely enontsika. Isika koa dia tahaka ilay jamba nahiratra raha mandray an’i Jesoa. Azo lazaina fa azahoantsika onina fa hazavana i Kristy satria izy no fahazavana mitondra ny fiainantsika. Jamban'ny fahotana maro isankarazany isika ka tsy hitantsika ny lalankombantsika, rehefa ao amin'i Jesoa isika, miara-mandresy amin'i Jesoa dia misokatra ny masontsika, ny masom-pinoana niainantsika tamin’ny taonan'ny famindrampo. I Jesoa no ilay mibaby atsika, mandray ny fahontantsika ka ny mason'i Jesoa no hijerentsika an'izao rehetra izao; raha mason'Andriamanitra no masontsika dia miova ny fiainantsika..[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

FILAZAN'NY ANJELY - 25 Marsa 2017

Ry Kristianina havana,  fankalazana manetriketrika izao 25 marsa izao dia ny nilazana fa haka nofo i Jesoa Kristy, zava-misy tokana amantany ary azo lazaina fa tsy hiverina intsony eo amin'ny tantara izay niseho tamin'i Masina Maria virjiny dia tsy inona fa ny nakan'ny zanak'Andriamanitra ho nofo tao aminy. Ny Evanjely androany mitantara mikasika ny mistery lehibe fahatongavana ho nofo izay tsy azo sarahina amin'ny misterin'ny fanavotana ny olona manontolo. Io no fiandohana, ny "Eny" nataon'i Masina Maria no varavarana namoha ny misterin'ny fanavotana ....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

FANKALAZANA ny fetin'i Md Josefa - 20 Marsa 2017

Ry Kristianina havana raha ny marina dia ny 19 marsa no ankalazana an’I Md Josefa fa noho izy tojo Alahadin'ny Karemy dia io no tsaroana manokana ka nafindra amin'izao Alatsinainy 20 marsa izao ny fankalazana an'i Md Josefa Ray mpitaiza an'i Jesoa.
Ary niara-nanomboka ny volan'ny karemy isika tamin’ny voalohan’ny volana marsa, izay volana natokana ho an’i Md Josefa, karemy izay ADY sady DIA mankany amin'ny Paka.
ADY amin'ny ratsy izay mandrendrika atsika ary tsy mora fa sarotra ihany koa mankany amin'ny Paka sy fandalovana ka hidirantsika amin'ny tena fiainana fiainan'ny zanak'Andriamanitra ka i Jesoa nitsangan-ko velona no famantarana ho atsika ary hivelomantsika an'izany fiainana maha-zanak’Andriamanitra izany ....[.....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 19 Marsa 2017 - ALAHADY KAREMY 3 - TAONA A

MAHATOKY ANDRIAMANITRA

Ry Kristianina havana,  manomboka amin’izao Alahady fahatelon’ny karemy izao dia ny Evanjely nosoratan’I Md Joany no vakintsika isan’Alahady fa indrindra ireo Evanjely izay famantarana mifandray akaiky amin’ny batemy. Handinika bebe kokoa isika ny batemy fandalovana, miala amin’ny fahafatesana miditra amin’ny fiainana ka ny Alahady fahatelo sy fahaefatra ary fahadimy dia handinika ireo famantarana ao amin’ny Evanjelin’I Md Joany isika sady misy fanazavana ataon’i Jesoa mikasika ireo famantarana ireo. Ny Alahady fahatelo izao dia famantarana mikasika ny rano, izany hoe ny fihaonan’i Jesoa tamin’ilay vehivay Samaritana, mangetaheata tokoa isika, mangetaheta famonjena nentin’i kristy....[.......]

 

Tsindrio eto hihaona ny toriteny