FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady 20 desambra 2015 - ALAHADY FAHEFATRA FIAVIAN’NY TOMPO - Taona D

Ry Kristianina havana, amin'izao Alahady fahefatra iomanantsika aminy fahatongavan'ny Tompo izao, ireo tenin'Andriamanitra dia mampiditra atsika tanteraka amin'ny fankalazana ny Noely dia tsy inona fa Andriamanitra eto anivontsika, ary izay Andriamanitra eto anivontsika izay ny vaovao mahafaly ny Noely ka ny tenin'Andriamanitra manomana ny fo amam-panahintsika fa indrindra moa amin'izao taona masina Famindrampo izao ka hanana ny toetran'i Masina Maria anie isika, haka tahaka an'i Masina Maria rehefa nandray ny vaovao mahafaly.

Vao nankalaza ny valo desambra isika tsy ela izay nampiditra atsika amin'ny taona masina izao, hitantsika fa i Masina Maria dia entanim-pinoana, entanim-panantenana, entanim-pitiavana nandeha namangy an'i Elizabeta rahavaviny. Maro ny rahavavintsika amin'izao andro iainantsika izao, mila ny famonjena avy amintsika, mila hanambarantsika ihany koa ny vaovao mahafaly. Tsy hoe nisalasala i Masina Maria ...... (tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady faha 13 desambra 2015 - ALAHADY FAHATELO FIAVIAN’NY TOMPO - Taona D

Ry Kristianina havana, Alahady fahatelo aminy fahatongavan'ny Tompo isika izao dia tonga eo anivon'ny fotoana fankalazana ny fiavian'ny Tompo izany. Tsy mahagaga raha ireo vakiteny telo androany manasa atsika, raha azo fintinina amin'izany, hivelona sahady, higoka sahady ilay hafaliana raha tonga ny Tompo eo anivontsika. Toa manahirana anefa mandinika an'izay satria ireo zavamisy manodidina atsika dia toa mifanohitra amin'izay. Izany indrindra ry Kristianina havana no antony nahatongavan'ny Tompo satria mila azy isika na marimarina tokoa ny fitiavany atsika dia tsy misy fetra ary tsy afaka handao atsika nohariana izy fa fitiavany isika. Ka noho ny fitiavany dia tiany ho ao anatin'ny fiadanana isika, ary izay fiadanana izay no entiny eto amintsika. Raha ao ..... (tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

 Tsindrio eto hihaino ny toriteny

08 Desambra - FANKALAZANA AN'I MARIA TSY AZON-KELOKA TAMIN'NY FOTOTRA

Ry Kristianina havana, araka ny fantantsika dia anio 08 desambra no hanokafan’i Papa Ray Masina ny varavarana masina ka hidirantsika amin’izao taona masina izao, hamakivakiantsika ny taona masin’ny famindrampo ity ka handraisantsika izay famindrampon’Andriamanitra. Izany indrindra no anolorako firariantsoa sy anolorako fiarahabana ho atsika mianakavy ary angatahintsika ho antsika tsirairay avy ny tsodranon’Andriamanitra mba ho taom-pahasoavana, ho taom-piadanana, ho taom-pihavanana, ho taom-pahasambarana ho antsika tokoa ity taona masina ity. Masina ny taona raha eo anivontsika Andriamanitra  ary mandray ny famindrampon’Andriamanitra isika ary mizara izay famindram-po izay koa amin’ny manodidina atsika. Masina tokoa ny taona raha eo anivontsika Andriamanitra ary mbola anatin’ny fanomanana ny fahatongavan’ny Tompo isika no manomboka izao taona masina izao. Tsy kisendrasendra no nifidianan’i Papa ny lohan’izao taona masina izao, amin’ny andro ankalazana an’i Masina Maria notorontoronina tsy azon-keloka, Immaculée Conception.... (Tsindrio eto hamaky ny toriteny)

valodesambravalodesambra [467 Kb]

Alahady faha 06 desambra 2015 - ALAHADY FAHAROA FIAVIAN’NY TOMPO - Taona D

 

"Amboary ny lalan’ny Tompo, ahitsio ny halehany; ny lohasaha rehetra hototofana, ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra haetry" Lk 3, 5

Ry kristianina Havana, tafiditra ao anatin’ny fahatongavana ary isika, fankalazana ny Avent, fankalazana ny fiavian’ny Tompo ka ireo vakiteny dia manomana antsika amin’izany fiavian’ny Tompo izany. Ary indrindra amin’izao Alahady faharoa ny Avent izao dia manampy atsika fa ho avy tokoa ny Tompo ary mitondra hafaliana ary hamonjy atsika izy. Matokia isika eo am- pamakivakiana ny Avent ity, marina misy fotoana tokoa izay tsy hahitantsika ny làlan-kombana ary misy fotoana aza toa tsy misy intsony ny mpaminany ....(tsindrio eto hamaky ny toriteny)

Alahady faha 29 novambra 2015 - ALAHADY VOALOHANY FIAVIAN’NY TOMPO - TAONA D

 

"Koa miambena àry, ary mivavaha mandrakariva mba
ho mendrika ho afaka amin’izany loza rehetra tsy maintsy tonga izany ianareo" Lk 21, 35
 

Ry Kristianina havana, anio no hanombohantsika ny taona litorjika vaovao,  Alahady voalohany Avent, Alahady fahatongavan'ny Tompo. Taona vaovao isika izao ka ankafaliana sy ankaravoana no iarahabana atsika OLo araiky sika jiaby amin'izao taom-baovaon' ny litorjika izao. Eto moa dia mampatsiahy atsika fa ny litorjia dia asan'Andriamanitra, atao hampiditra atsika tsikelikely ao anatin'izay fiainan'Andriamanitra izay. Ny fiainan'Andriamanitra dia izay nambaran'i Kristy ka izay indrindra ry Kristianina havana. Alahady "Avent" izao no anombohantsika ny taona vaovao. Zay no mahatonga ahy miarahaba atsika tratry ny taona vaovao izay mampiditra atsika tsikelikely amin'izay fiainan'Andriamanitra, izay fiainan'i Kristy. Kristianina isika midika izany fa ny fiainan'i Kristy no fiainantsika Kristianina. Ny litorjia dia asan'Andriamantira ataontsika mba (····· tsindrio eto hamaky ny toriteny)