FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady 01 Janoary 2017 - MASINA MARIA RENIN'ANDRIAMANITRA - Taona A

RENIN’ANDRIAMANITRA SY MPANJAKAVAVIN’NY
FIADANANA I MASINA MARIA

Ry Kristianina havana, mbola anatin’ny fankalazana ny fetin’ny Noely isika amin’izao andro voalohany taona “1er janvier” izay ankalazantsika an’i Masina Maria Renin’Andriamanitra ka ankaravoana sy ankafaliana no hiarahabana atsika oloaraiky jiaby.
Izao voalohan-taona izao dia fankalazana telo sosona no ataontsika :
1-  Andro voalohany Janoary, voalohan’ny taona araka ny “calendrier civil” fa araka ny calendrier liturgique dia efa nankalazaintsika izany tamin’ny Alahady voalohan’ny Fiaviana 
2-  Hibanjinantsika bebe kokoa ka hampidirintsika i Jesoa amin’ny ataontsika sy ny fiainantsika rehetra, tsy i Jesoa lavitra fa i Jesoa eto anivontsika, miara-dàlana amintsika izy. 
- Ankalazantsika an’i Masina Maria Renin’Andriamanitra...[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

30 desambra 2016 - FANKALAZANA NY FIANAKAVIANA MASINA - Taona A

Mankalaza manokana ny fianakaviana masina isika androany dia ny fianakaviana nisy an’i Jesoa, Maria ary Josefa. Fianakaviana masina no iantsoana azy satria eo anivony ilay masina dia i Jesoa. Maro ny ohatra tsara tiana asongadina sy ny toetra tsara izay azontsika tarafina ary horaisintsika modely amin’ny alalan’ny fianakaviana masina, anisan’izany ireto manaraka ireto :

1- Fianakaviana mivavaka
2- Josefa raim-pianakaviana modely amin’ny fitiavam-bady sy fitiavan-janaka
3- Fianakaviana manatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra. 
4- Fianakaviana mahay mifanaja

Tsindrio eto hamaky ny tohiny [.....]

Alahady 25 desambra 2016 - FANKALAZANA NY NAHATERAHAN'NY TOMPO

" MIANTSO ANTSIKA MBA HO IRAY TAM-PO AMINY NY ZANAK’ANDRIAMANITRA”

Ry kristianina havana,  ankafaliana sy ankaravoana no anolorana ny fiarahabana sy ny firariantsoa ho antsika olo araiky jiaby amin'izao Noely Andriamanitra eto amintsika izao. Tsy misy vaovao mihoatra noho izany, Emanoela Andriamanitra miara-monina amintsika. Izany no ankalazaintsika amin'izao Noely izay efa nomanintsika nandritra ny herinandro maromaro ary nisy aza ireo modely natoron'ny Eglizy mba ho entintsika nanomana an'izany Noely izany dia i Md Joany Batista, i Md Josefa ary i Masina Maria.  Tsy mitsahatra isika no mamerimberina fa ny fankalazana ho antsika dia tsy hoe fahatsiarovana fotsiny fa noho ny asan'ny Fanahy Masina dia mivelona an'izany fahatsiarovana izany isika...[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady faha-18 desambra 2016 - ALAHADY 4 Fiavian'ny Tompo - Taona A

"Indro ny Virjiny hitoe-jaza ka hiteraka Zazalahy, ary ny Anarany hatao hoe Emanoela, izany hoe: amintsika Andriamanitra”

Ry Kristianina havana raha afaka andro vitsivitsy dia hiaraka hankalaza ny fetin'ny Noely isika, anio tokoa moa ny Alahady faha-4 fiavian'ny Tompo. Matetika isika namerimberina fa ny fankalazana ho antsika dia midika zavatra lalina satria tsy hoe mahatsiaro fotsiny isika fa ny Noely dia Andriamanitra eto amintsika, Emanoela no anarany.  Tsy hoe "anniversaire" n'i Jesoa no ankalazaintsika fa noho ny asan'ny Fanahy masina dia mahatsiaro ilay fiaviana tamin'izany fotoana izany isika  no sady mivelona no miaina an'izany fotoan-dehibe nahatongavan'ny zanak'Andriamanitra ho olombelona ka izao Alahady faha-4 izao dia mialoha an'izany fankalazana izany  [.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady faha-11 desambra 2016 - ALAHADY 3 Fiavian'ny Tompo - Taona A

"Ianao va ilay ho avy, sa mbola hafa no andrasantsika?"

Ry Kristianina havana, mitohy hatrany ny diantsika mankany amin'ny Noely ary azo lazaina fa misasaka ny làlana. Ny tenin'Andriamanitra dia mampitsinjo atsika sahady amin'izay andrasantsika amizay Noely izay amin'izao Alahady fahatelo fiaviana izao. Antsoina izao Alahady fahatelo izao ho alahady hafaliana satria miverimberina matetika amin'ireo vakiteny androany ny resaka hafaliana, izay manentana atsika sahady amin'ny hafaliana entin'ny Noely ...[........]

 Tsindrio eto hihaino  ny toriteny