FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady 26 Febroary 2017 - ALAHADY FAHA 8 - MANDAVANTAONA A

RAY AMAN-DRENY TSY MAHAFOY ZANAKA ANDRIAMANITRA

Tsy manery Andriamanitra, tsy manery i Jesoa fa isika no tsy maintsy misafidy hanaraka azy ka hivelona ny hafatra rehetra avelany amintsika ka hahatonga atsika ho Kristianina, mpanara-dia azy, mivelona an'izay nampianariny fa tsy hanaraka an'izao tontolo izao : ny vola, ny harena, ny voninahitra, poerapoera, azo lazaina fa filamatra ka anjarantsika no misafidy handeha any amin'ny fitapitak'izao tontolo izao asan'ny ratsy sy ny demony ao anatin'ny haizina sa hanaraka ny fahazavana dia i Jesoa làlana sy fahamarinana ary fiainana ?

Izany indrindra no averin'i Jesoa amintsika androany Alahady faha - 8, : TSY MISY OLONA MAHAY HANOMPO TOMPO ROA fa ny anankiray alany....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 19 Febroary 2017 - ALAHADY FAHA 7 - MANDAVANTAONA A

Koa aoka ho lavorary hianareo tahaka ny fahalavorarian’ny Rainareo izay any an-danitra

Mbola ny fampianaran’i Jesoa teo an-tendrombohitra hatrany no aroson’ny Eglizy hodinihintsika amin’izao Alahady Faha-7 tsotra Mandavantaona izao. Ao amin’ny Evanjely toko faha-5 n'i Md Matio no hahitantsika ny hafatr’i Jesoa ho an’izay te-hanaradia azy. Aoka ho masina tahaka ny Ray isika raha te hanaradia azy, izy izay mampiposaka ny masoandro ho an’ny rehetra tsy misy avakavaka ary dia izay koa no tian’i Kristy hiainantsika ; hanana ny fitiavana izay fitiavana lavorary ao amin’Andriamanitra dia ilay fitiavan’Andriamanitra tsy manavakavaka. Tiany isika hanana an’izany fitiavana izany ary hitia hatramin’ireo fahavalo aza. Izany  no fomba tian'i Kristy hitiavantsika. Hasoavintsika ary amin’ny alalan’izany fitiavana izany na dia ny fahavalo aza, ny hampiova ny fony no tanjona ...[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 12 Febroary 2017 - ALAHADY FAHA 6 - MANDAVATAONA A

TSY MISY DÉLÉSTAGE AO AMIN’I JESOA

Matetika isika varimbariana amin’ny zavatra maro ka adinontsika ny "essentiel", ny tena izy amin’ny fiainantsika. "Encombré" loatra ny fontsika ka tsy hahita izay tena fahendren’Andriamanitra isika. Ry Kristianina havana,  amin’izao Alahady faha-06 mandavataona izao mbola manohy ny fandalinam-pinoana isika satria izay rahateo ny maha mandavantaona azy.  Ny toriteny teny an-tendrombohitra izay hahatonga atsika hivelona ny fahasambarana, hahatonga atsika ho fanasina sy fahazavana no mbola tohizantsika ho dinihina. Mikasika ny fahendrena no voasongadina amin’izao Alahady faha-06 izao...[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 05 Febroary 2017 - ALAHADY FAHA 5 - MANDAVATAONA A

Izaho no fahazavan’izao tontolo izao, hoy ny Tompo; izay manaraka Ahy no manana ny fahazavan’ny fiainana.

Atolotry ny Eglizy ho atsika androany ho fanohizana ny fetin'ny jiro fa mivelona ny hafatr'i Kristy isika dia zary fahazavana sy fanasina eo amin'ny fiainantsika. Isika no Eglizy, isika izay vita batemy no tempolin'Andriamanitra izay manolotra ny tenantsika amin'Andriamanitra.

Ambaran'ny vakiteny voalohany (Iz. 58, 7-10) izay horenesintsika koa rehefa tonga ny vanimpotoananan'ny karemy dia ny fifadiana. Matetika dia heverintsika fa ny fanajana sy fanarahana ambokony ny fifadiana no tena fiainana sy ny fivelomana an'ireo sata izay manambara ny fandraran'Andriamanitra an'izao sy izao. Tsy izany ny teny folo na ny tenin'ny fiainana nomen'Andriamanitra tao Sinai....[.......]

Tsindrio eto hihaion ny toriteny

02 Febroary 2017 - Fankalazana manetriketrika NY NANOLORANA NY TOMPO

 

Ry kristianina havana, faly nankalaza ny nahaterahan’ny Tompo isika, efapolo andro lasa izay. Ary tonga indray anio ny andro iray toa zato, ankalazantsika an’i Jesoa natolotra tao an-Tempoly sy nankatò ny lalàna am-pahibemaso, ary niseho tao tokoa nitsena ny vahoakany miandry Azy. Notarihin’ny Fanahy Masina hankao amin’ny Tempoly i Simeôna sy i Anina efa zokiolona, ka nankalaza ny Tompo ary faly nanambara Azy am-pahibemaso. Isika koa natambatry ny Fanahy Masina ho fianakaviana iray, ka hankalaza sy hidera an'Andriamanitra ary enga anie hanambara sy hivelona  ny fahazavan'i Kristy  amin'ny fiainantsika andavanandro .... [.......] 

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny