FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady 30 oktobra 2016 - ALAHADY FAHA-31 TSOTRA MANDAVANTAONA D

"Tonga amin’ity trano ity androany ny famonjena, fa ny hitady sy hamonjy ny very no nahatongavan’ny Zanak’olona”

Amin'izao Alahady  izao ny finoana sy ny fahasoavan'Andriamanitra no hahafahantsika mihavao sy mihatsara ka hahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tahaka an'i Masina Maria no tian'ny Eglizy ho fantantsika satria manomana ny volana novambra isika izay handinihina bebe kokoa ny fiainan-koavy izay mitondra atsika amin'ny fankalazana an'i Kristy mpanjaka. Ny hoe hoavy dia tsy ny fiafaran'izao rehetra izao, marina tsy maintsy misy ny fiafarana, fa ny ao amin'i Kristy dia izy no manjaka amin'izao rehetra izao. Tsy tokony hatahotra isika fa mitondra fanantenana ho antsika izany..[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

Alahady 23 oktobra 2016 - ALAHADY FAHA-29 TSOTRA MANDAVANTAONA D

Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko fa mpanota aho!’

Ry Kristianina havana, ny hafatra tian’ny Eglizy ampitaina amintsika amin’izao Alahady faha-30 mandavantaona izao dia ny hibanjinantsika indray ny vavaka ary vavaka feno fanetren-tena. 
- Ahoana ny hahatonga ny  vavaka ho fiainantsika ?
- Inona moa no atao hoe fanetren-tena ?
- Inona no tena zava-dehibe tian’i Jesoa ambara amintsika androany ?
- Ahoana ny fomba hanadiovan’Andriamanira ny fontsika ? [......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 16 oktobra 2016 - ALAHADY FAHA-29 TSOTRA MANDAVANTAONA D

Andriamanitra indray va no tsy hanome rariny ny olom-pinidiny izay mitaraina aminy andro aman’alina, ary tsy halaky hamonjy azy ?

Ao anatin’ny volan’ny Raozery isika, tsarovy ry Kristianina havana fa volana izay iarahantsika mivavaka amin’i Masina Maria. Marina fa ny andro rehetra dia azontsika hivavahana miaraka amin’ilay Renintsika fa amin’izao oktobra izao dia iombonantsika vavaka lalindalina kokoa manokana amin’i Masina Maria. Izany indrindra no tian’ny Eglizy hitodihantsika bebe kokoa amin’izao Alahady faha-29 mandavantaona eo anivon’izao volana oktobra izao :

 - Inona marina ny anjara toeran’ny vavaka 
- Toetra manao ahoana no tsy maintsy ananantsika 
- Inona ny vokatr’izay vavaka izay eo amin’ny fiainantsika ? ....[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

Alahady 09 oktobra 2016 - ALAHADY FAHA-28 TSOTRA MANDAVANTAONA D

“Mitsangàna, ary mandehàna, fa ny finoanao no nahavonjy anao”.

Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo izay andron’ny lahika izany hoe ny Kristianina vita batemy mivelona eo anivon’izao tontolo izao, mampitraotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro, izay no maha-lahika ny lahika, izay ny dikan’ny lahika : mivelona ny finoana, mivelona ny maha-Kristianina. Ny teny hoe Kristianina dia avy amin’i Kristy. Raha tadidintsika dia niresaka momba ny finoana isika tamin'ny Alahady lasa teo . Raha manam-pinoana hoatry ny voantsinapy aza ianareo ka milaza amin’ny tendrombohitra hoe miongota dia afaka misintaka any andranomasina izy hoy ny tenin'i Jesoa. Nandalina momba ny finoana isika ary nifaritantsika tamin’izay ry Kristianina havana ary nifandray tamin’ny andro fankalazana ny andron’ny lahika :  ny finoana hoy isika dia tsy tany malemy hanorenam-pangady fa tany lonaka hiasan’ny fahasoavan’Andriamanitra mba hamokatra ary izay no antitraterin’ireo tenin’Andriamanitra amin’izao Alahady hiarahantsika mivavaka, Alahady voalohan’ny volana oktobra faha-28 mandavantaona. Raha manam-pinoana tokoa isika dia mahavita zavatra mahagaga ary hanehoan’Andriamanitra ny fahasoavana ..[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 02 oktobra 2016 - ALAHADY FAHA-27 TSOTRA MANDAVANTAONA D

NY OLONA MANAM-PINOANA TSY MIANDRY VALISOA EO NO HO EO

Ry Kristianina havana nahatsapa ireo apostoly ka nanatona an’i Jesoa dia niangavy azy ka nanao hoe : ampitomboy ny finoanay. Tsapan’izy ireo fa io no fototry  ny fianana tsy maintsy ampifanarahana amin’ny finoana ny fiainana ary tsapan’ireo apostoly izay fa tsy mandeha hoazy izay. Io no ampiatsihivin’ny vakiteny voalohany Habakoka mpaminany izay milaza fa ny marina no ho velona. Azo lazaina ary fa ny fahavelomantsika no fahamarinana ao amin’ny Tompo, ao amin’i jesoa no hahafahantsika miroso amin’ny lalindalina kokoa. Ka raha nangataka ireo mpianatra hoe ampitomboy ny finoanay dia nolazain’i Jesoa ary fa na dia bitika izany finoantsika izany dia mahavita zava mahagaga isika. Ny finoana dia ny famelantsika Andriamanitra hiasa ao amintsika izany hoe Andriamanitra mila atsika izy mba hiasa eo anivon’izao tontolo izao mba hitondra fahazavana ka isika izany no fahazavana raha avelantsika hiasa ao amintsika Andriamanitra..[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny