FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady 20 Marsa 2016 - SAMPAKAZO - Taona D

Asaina ary isika ry Kristianina havana fa indrindra amin’ny alalan’ny Evanjelin’i Md Lioka
(Lk. 22, 14 - 23, 56) amin’izao taona D izao mba handinika bebe kokoa ny tantaram-pijalian’i Jesoa, mba ho tafiditra lalina ao am-pontsika tsirairay avy ny tantaram-pamonjena ho antsika izay.
Araka ny lazaintsika matetika, ny fankalazana ho antsika dia tsy hoe fahatsiarovana fotsiny, tsy hoe mibanjina fotsiny ny tantaram-pijalian’i Kristy isika fa noho ny asan’ny fanahy masina dia maninteraka amin’ny fiainantsika manontolo izay tantaram-pamonjena izay ka zary hiainantsika sy hivelomantsika tanteraka. Azo lazaina fa io ny farantampony satria mampibaribary ny famindrampon’ny fitiavan’Andriamanitra, ary ny famonjena atsika izay eo anivontsika tokoa.
Hitantsika fa Andriamanitra dia tia antsika, be famindrampo izy ka naniraka an’i Jesoa zanany. Jesoa no endriky ny famindrampon’ Andriamanitra, izy ilay eo anivontsika mandrakariva. Izay no ankalazaintsika amin’izao herinandro masina lehibe izao, amin’izao fidiran’i Jesoa ao Jerosalema izao ka samia ary isika mibanjina an’io tantaram-pamonjena atsika io izay anehoan’i Jesoa izay fitiavany farantampony.....Tsindrio eto hamaky ny tohin'ny toriteny

 

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 13 Marsa - Alahady 5 KAREMY taona D

"Izay tsy manam-pahotana aminareo no aoka hitoraka azy voalohany"

Amin'izao Alahady faha-5 ny karemy izao ampianarin'Andriamanitra atsika mba tsy hitsara fa hanatsara, izay no azo amintinana an'ireo vakiteny telo aroson'ny Eglizy amintsika fa indrindra ny Evanjely. Matetika isika dia mifanaratsy ary manao fitsarana ety ivelany,  izay no hitantsika ao amin'ny Evanjely ; ireo mpanora-dàlana no sady te-hitsara an'i Jesoa izy ireo no te-hitsara an'ilay vehivavy tratrin'izy ireo nijangajanga; Marina tokoa fa mpanota ilay vehivavy ary tadiavin'izy ireo aza i Jesoa mba hitsara an'ilay vehivavy kanefa fantantsika tsara ary averimberin'i Md Joany fa tsy tonga hitsara atsika i Jesoa fa hanatsara atsika, hanala atsika amin'izay toetra ratsy izay vokatry ny fialonana, avonavona, fitiavan-tegna ka mahatonga atsika  hifanapotika, hifanaratsy. Izay indrindra ary ka aoka isika tsy hitsara fa hanatsara an'izay manodidina atsika - .....Tsindrio eto hamaky ny tohin'ny toriteny

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 06 Marsa - Alahady 4 KAREMY taona D

Efa mananontanona sy manakaiky tokoa ny paka, hiakatra an’i Jerosalema isika. Ho tonga amin’ny fotoana hiakarana mankany la montagne isika ka enga anie hiakatra koa ny fontsika hihavao sahady isika ka ny fon’Andriamanitra tokoa ny fo ilay  mitepo ao amintsika. Ka na dia eo aza ireo fahotana, isika mivadibadika noho ny fahotana, noho ny toetrantsika izay dia fantaro fa Andriamanitra dia vonona mandrakariva handray atsika. Na dia mafy hatoka aza isika, na dia miovaova aza isika dia Andriamanitra tsy mivadika mandrakizay. Izay no voalaza ao amin’ny bokin’I Josoe (Jôs. 5, 9a. 10-12) amin’ny vakiteny voalohany, na dia eo aza atsika mivadibadika, ny toetran’ny vahoakan’Israely dia hafaliana ho an’Andriamanitra no nanafaka ny vahoakany tany amin’ny fanandevozana tany Ejipta ka zary hafaliana ho azy ny miaraka amin’ny vahoakany. Izany tokoa, na dia eo aza ireo toetrantsika efa maha-menatra ary heverintsika f’efa tsy mendrika isika dia fantaro fa Andriamanitra vonona mandray atsika mandrakariva izy ary io toetrantsika io no habaribarin’I Jesoa ao amin’ny Evanjely (Lk. 15, 1-3. 11-32) : Isika miova ary indrisy aza mitady hitovy amin’Andriamanitra, izay ny fahotan’i Adama sy Eva, isaky ny manota isika dia manapotika ny fahasoavana nomen’Andriamanitra atsika.....Tsindrio eto hamaky ny tohin'ny toriteny

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 28 Febroary - Alahady 3 KAREMY taona D

Tian'ny Eglizy amin'izao Alahady fahatelo ny karemy izao, miainga amin'ireo vakiteny masina arosony amintsika, manambara fa tsy avy amin'Andriamanitra velively ny loza sy ny fahafatesana. Tsy nahary loza na fahafatesana izy fa nahary fiainana, nanolotra ny ainy ho antsika ary nohariany hitovy endrika aminy isika ka noho izany tsy avy amin'Andriamanira velively fa vokatry ny fahotana, vokatry ny fisarahantsika amin'Andriamanitra. Raha misaraka amin'Andriamanitra isika dia aza gaga raha miha-potika ity tranobe iombonantsika sy ity tany mamintsika ity. Entanina atsika rehetra amin'izao vanim-potoan'ny karemy izao mba hiverina tokoa isika, hitodika amin'Andriamanitra isika, hametraka an' 'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ka amin'izay, voalohany miova ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, faharoa miova ny fifandraisantsika amintsika samy olombelona ary miova ihany koa ny fifandraisantsika amin'ireo voaary sy ny tontolo manodidina atsika ka hirindra ny fiainantsika. Aoka ary isika hiady ary hiroso hanara-dia an'i Kristy amin'izao fiomanantsika amin'ny Paka izao, hiakatra tsikelikely isika ho an'ny Jerosalema. Enga anie izao vanim-potoana lehibe amin'ny karemy izao, hanararaotra an'izao tokoa isika hiverina amin'ny Tompo, hibebaka hiala amin'ny toetra ratsy ka hiditra amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Tompo ....Tsindrio eto hamaky ny tohin'ny toriteny

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 21 Febroary - Alahady 2 KAREMY taona D

Tamin’ny Alahady lasa teo nasongadintsika fa tsy maintsy Ady sady Dia ny fiainantsika fa indrindra moa amin’izao karemy izao. Nibanjina manokana ireo fakam-panahy nahazo an’i Jesoa tany an’efitra isika izay fakam-panahy fototra amin’ny fiainantsika dia tsy inona izany fa ny kibo no zary Andriamanitra ka lasa fitiavan-tena no manjaka ary dia manapotika ny hafa isika. Ny fikatsahana fahefana no mikiky ny fiainantsika ka herisetra no manjaka; ka noho ny fialonana dia manjary manapotika ny hafa noho izay fikatsahana fahefana izay.

Noho ny fitadiavana voninahitra izay ao anaty fontsika ao dia manapotika ny fiainantsika andavanandro isika ka mahatonga an’ireny avonavona sy fialonana ireny izay maha-very fanahy mbola velona atsika. Ny fandraisana ny teniny, ny fanetren-tena ary ny fikatsahana mandrakariva ny voninahiny no làlana handresentsika an’izany fakam-panahy izany. Tsy maintsy mibebaka isika fa indrindra amin’izao taona masina ny famindrampo sy amin’izao karemy izao...Tsindrio eto hamaky ny tohin'ny toriteny

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny