FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady 24 Janoary - Alahady tsotra faha-3 mandavantaona D

Ry Kristianina havana, raha tamin’ny Alahady teo isika nanomboka ny vanim-potoana andavanandro anatin’ity taona famindrampon’Andriamanitra ity dia mampisongadina fa tsy irery isika amin’izany làlampianantsika izany miatrika ny fiainana, miatrika ny zava-misy sy ny mety ho fijaliana sy fahoriana ary ny sedra fa miaraka amintsika lalandava ilay Reny tsy mahafoy dia i Masina Maria. Izy no manelanelana atsika, mivavaka ho antsika, mangataka amin’i Jesoa araka izay mahasoa atsika amin’ny fiainantsika. Niantitranterintsika ireo siny enina izay entintsika mamakivaky ny taona, novan’i Jesoa ilay rano tsy misy tsirony ho zary divay mamelombelona ka mameno ny fiaianantsika ho feno hafaliana tahaka ny fampakaram-bady tao Kana satria araka ny nanoritantsika azy, ny fakamparam-bady, ny mariazy dia tandindon’ny hafaliana izay miandry antsika .....tsindrio eto hamaky ny tohin'ny toriteny

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 17 Janoary - Alahady tsotra faha-2 mandavantaona D

 

 

 

Ry Kristianina havana, tamin'ny Alahady lasa teo dia nankalazantsika ny batemin'ny Tompo ary nandinihintsika ihany koa amin'izao taona masina izao ny dikan'ny batemy. Napetrantsika ny fanontaniana hoe: nataonao inona ny bateminao? fa indrindra amin'izao taona  masina ny famindrampo izao. Ka manomboka izao ary ny Alahady tsotra mandavan-taona hamakivakiantsika an'ity taona masina ity ka handalinantsika bebe kokoa an'izay famindrampon'Andriamanitra izay, Andriamanitra mitoetra eto amintsika Emanoela no anarany, Andriamanitra tsy lavitra ny Andriamanintsika no sady famindrampo ary i Kristy no endrik'izany. Izay indrindra ary ry Kristianina havana no atolotr'ireo vakiteny amin'izao Alahady izao.
Ny zavatra kasain'Andriamanitra dia tokana :
ny hahasambatra antsika ary izay no antony nahatongavany eto anivontsika sady manaporofo fa maimaim-poana ny fitiavan'Andriamanitra ka anjarantsika no manokatra ny fontsika handray an'izay fanomezana maimaim-poana izay. Maro samy hafa hoy Masindahy Paoly ny fanomezan'Andriamanitra fa anjarantsika kosa no mahay mandray azy. Izay no dikan'ny fankalazana manetriketrika ny famindrampon'Andriamanitra izao mba ho tsapantsika tsirairay, ho tsapantsika olombelona izay hasarobidin'ny famindrampon'Andriamanitra omeny antsika maimaim-poana, omeny tsy misy takalo fa anjarantsika no mampamokatra azy eo amin'ny fiaianantsika..... tsindrio eto hamaky ny tohin'ny toriteny

 

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 10 Janoary 2016 - NY BATEMIN'NY TOMPO (Taona D)

Ry kristianana havana raha tamin’ny Alahady lasa teo atsika nankalaza ny Epifania izany hoe Andriamanitra niseho tamin’ny olona, niseho tamin’ny firenena rehetra, dia mbola anatin’ny Noely isika, Andriamanitra eto anivontsika, Emanoela. Izay ihany koa izao Alahady ankalazantsika ny Batemin’ny Tompo izay Alahady hamaranantsika ihany koa ny fotoan’ny Noely. Ny Batemin’ny Tompo dia mbola fanehoan’Andriamanitra fa eo anivontsika izy,  ary ny batemy noraisintsika dia azo lazaina fa Noely ihany koa. Marina  fa ny Paka no asongadina amin’ny batemy izany hoe fialantsika tamin’ny fanandevozan’ny fahotana tahaka ny nanandevoza ny vahoakan’Andriamanitra tany Ejipta namakivaky ny tany efitra ka nandalo ny ranomasina mena.  Ny batemy dia fandalovana sy famakivakiana koa an’izay efitra izay ka mitondra atsika amin’ny tany nampanantenaina. Ny tany nampanantenaina amintsika dia isika mandova ny mahazanak’Andriamanitra atsika, izay ny batemy amintsika fa azo lazaina ihany koa fa fanehoan’Andriamanitra .....(tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 03 Janoary 2016 - EPIFANIA (Taona D)

NY NISEHOAN’NY TOMPO na EPIFANIA

Mbola ao anatin’ny fankalazana ny Mistery nahatongavan’ny Zanak’Andrimanaitra ho nofo isika ka rehefa avy nankalaza ny fetin’ny Fianakaviana Masina tamin’ny Alahady heriny dia mankalaza ny Epifania kosa androany. Alahady izay natokana hivavahana sy hiderana an’ilay Zanak’Andriamanitra tonga nofo ka niseho miharihary fa Izy no Mesia, Tompo sy Mpamonjy an’izao tontolo izao. Ny teny hoe « Epifania » rahateo dia midika ho fisehoan’Andriamanitra miharihary amintsika olombelona ka nahatonga ireo Majy avy tany Atsinanana hitsaoka sy hanome voninahitra azy araka ny ambaran’ny Evanjely izay aroson’ny Fiangonana ho antsika amin’izao fankalazana manetriketrika izao.........(tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Zoma 1 Janoary 2016 - Masina Maria Renin'Andriamanitra

Ry kristianana havana amin’izao taona vaovao, andro voalohan’ny taona vaovao izao dia asain’ny Eglizy isika mibanjina sahady an’ilay Renintsika, Renin’ny Eglizy, Renin’Andriamanitra dia i Masina Maria. Ny antony dia tsotra mba hahafahantsika mandray azy ho modely. Miaraka aminy isika hamakivaky an’ity taona ity mba ho taom-pahasoavana. Araka ny efa fantatrantsika dia taonan’ny famindrampon’Andriamanitra ity taona ity ka i Masina Maria dia Renin’ny famindrampo, amin’izay mba tahaka ny Ray tokoa isika. Renin’ny famindrampo i Masina Maria satria Renin’Andriamanitra ka hianarantsika izay niainany. Fantaro koa ry Kristianana havana fa izay niseho sy nitranga ary niainan’i Masina Maria dia iainantsika tsirairay avy ihany koa. Raha antsoina i Masina Maria amin’izao voalohan-taona izay anasan’ny Eglizy atsika hibanjina azy bebe kokoa dia ny fibanjinana ny......(tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny