FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady faha 27 desambra - FIANAKAVIANA MASINA - Taona D

Ry kristianina havana amin’izao Alahady manaraka ny Noely izao dia asain’ny Eglizy isika hibanjina ny fianakaviana satria raha nahary atsika olombelona  Andriamanitra  dia teo anivony fianakaviana no namonjeny  atsika. Tsy mahagaga ary amin’izao Alahady manaraka ny Noely izao no anasan'ny Eglizy atsika na dia isanandro isanandro aza no tsy maintsy hibanjina an’izay fianakaviana izay, mba handinika bebe kokoa ny anjara toerana lehibe sady fototra no loharanon’ny fiainantsika ihany koa ny anjara toeran’ny fianakaviana fa indrindra amin’izao taonan’ny famindrampo......(tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Zoma 25 desambra - FANKALAZANA NY NAHATERAHAN'NY TOMPO

Ry kristianina havana dibonkafaliana atsika oloraiky jiaby amin'izao noely izao tsy hoe fahatsiaroavana ny nahaterahan'ny Tompo fotsiny, satria ny fahatsioravana dia zavatra lasa, fa noho ny asan'ny fanahy masina dia fankalazana manetriketrika ny fahaterahan'ny Mpamonjy. Tsy mahatsiaro fotsiny isika fa noho ny asan'ny fanahy masina dia velona eto anivontsika tokoa ilay Mpamonjy ka tonga hanavao ny fiainantsika araka ny hira manakoako hoe : ny lapan'ny lanitra izao dia mivoha. Ny lanitra izay irintsika mandrakariva, ary izay ny manentana ny fiainantsika olombelona raha lavo tamin'ny fahotana isika, raha lavitra ny Tompo isika, raha nandà an'Andriamanitra i Adama sy Eva nikatona ho antsika ny sahan'ny Edena araka ny fantatrantsika amin'ny angano masina ao amin'ny Jenezy.

I Jesoa kosa noho ny asan'ny fanahy masina dia tonga olombelona mba hahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra. Teraka anio araka ny hirantsika, alina masina, alina manambara haizina, masina kosa izy satria miposaka ho antsika araka ny vakiteny ao amin'ny bokin'Izaia mpaminany izay novakintsika tamin'ny sasakalina izao, ny vahoaka nandeha tamin'ny haizim-pito nahita hazavana lehibe.
Haizim-pito ny fiaianantsika......(tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 20 desambra 2015 - ALAHADY FAHEFATRA FIAVIAN’NY TOMPO - Taona D

Ry Kristianina havana, amin'izao Alahady fahefatra iomanantsika aminy fahatongavan'ny Tompo izao, ireo tenin'Andriamanitra dia mampiditra atsika tanteraka amin'ny fankalazana ny Noely dia tsy inona fa Andriamanitra eto anivontsika, ary izay Andriamanitra eto anivontsika izay ny vaovao mahafaly ny Noely ka ny tenin'Andriamanitra manomana ny fo amam-panahintsika fa indrindra moa amin'izao taona masina Famindrampo izao ka hanana ny toetran'i Masina Maria anie isika, haka tahaka an'i Masina Maria rehefa nandray ny vaovao mahafaly.

Vao nankalaza ny valo desambra isika tsy ela izay nampiditra atsika amin'ny taona masina izao, hitantsika fa i Masina Maria dia entanim-pinoana, entanim-panantenana, entanim-pitiavana nandeha namangy an'i Elizabeta rahavaviny. Maro ny rahavavintsika amin'izao andro iainantsika izao, mila ny famonjena avy amintsika, mila hanambarantsika ihany koa ny vaovao mahafaly. Tsy hoe nisalasala i Masina Maria ...... (tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady faha 13 desambra 2015 - ALAHADY FAHATELO FIAVIAN’NY TOMPO - Taona D

Ry Kristianina havana, Alahady fahatelo aminy fahatongavan'ny Tompo isika izao dia tonga eo anivon'ny fotoana fankalazana ny fiavian'ny Tompo izany. Tsy mahagaga raha ireo vakiteny telo androany manasa atsika, raha azo fintinina amin'izany, hivelona sahady, higoka sahady ilay hafaliana raha tonga ny Tompo eo anivontsika. Toa manahirana anefa mandinika an'izay satria ireo zavamisy manodidina atsika dia toa mifanohitra amin'izay. Izany indrindra ry Kristianina havana no antony nahatongavan'ny Tompo satria mila azy isika na marimarina tokoa ny fitiavany atsika dia tsy misy fetra ary tsy afaka handao atsika nohariana izy fa fitiavany isika. Ka noho ny fitiavany dia tiany ho ao anatin'ny fiadanana isika, ary izay fiadanana izay no entiny eto amintsika. Raha ao ..... (tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

 Tsindrio eto hihaino ny toriteny

08 Desambra - FANKALAZANA AN'I MARIA TSY AZON-KELOKA TAMIN'NY FOTOTRA

Ry Kristianina havana, araka ny fantantsika dia anio 08 desambra no hanokafan’i Papa Ray Masina ny varavarana masina ka hidirantsika amin’izao taona masina izao, hamakivakiantsika ny taona masin’ny famindrampo ity ka handraisantsika izay famindrampon’Andriamanitra. Izany indrindra no anolorako firariantsoa sy anolorako fiarahabana ho atsika mianakavy ary angatahintsika ho antsika tsirairay avy ny tsodranon’Andriamanitra mba ho taom-pahasoavana, ho taom-piadanana, ho taom-pihavanana, ho taom-pahasambarana ho antsika tokoa ity taona masina ity. Masina ny taona raha eo anivontsika Andriamanitra  ary mandray ny famindrampon’Andriamanitra isika ary mizara izay famindram-po izay koa amin’ny manodidina atsika. Masina tokoa ny taona raha eo anivontsika Andriamanitra ary mbola anatin’ny fanomanana ny fahatongavan’ny Tompo isika no manomboka izao taona masina izao. Tsy kisendrasendra no nifidianan’i Papa ny lohan’izao taona masina izao, amin’ny andro ankalazana an’i Masina Maria notorontoronina tsy azon-keloka, Immaculée Conception.... (Tsindrio eto hamaky ny toriteny)

valodesambravalodesambra [467 Kb]