FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady faha 06 desambra 2015 - ALAHADY FAHAROA FIAVIAN’NY TOMPO - Taona D

 

"Amboary ny lalan’ny Tompo, ahitsio ny halehany; ny lohasaha rehetra hototofana, ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra haetry" Lk 3, 5

Ry kristianina Havana, tafiditra ao anatin’ny fahatongavana ary isika, fankalazana ny Avent, fankalazana ny fiavian’ny Tompo ka ireo vakiteny dia manomana antsika amin’izany fiavian’ny Tompo izany. Ary indrindra amin’izao Alahady faharoa ny Avent izao dia manampy atsika fa ho avy tokoa ny Tompo ary mitondra hafaliana ary hamonjy atsika izy. Matokia isika eo am- pamakivakiana ny Avent ity, marina misy fotoana tokoa izay tsy hahitantsika ny làlan-kombana ary misy fotoana aza toa tsy misy intsony ny mpaminany ....(tsindrio eto hamaky ny toriteny)

Alahady faha 29 novambra 2015 - ALAHADY VOALOHANY FIAVIAN’NY TOMPO - TAONA D

 

"Koa miambena àry, ary mivavaha mandrakariva mba
ho mendrika ho afaka amin’izany loza rehetra tsy maintsy tonga izany ianareo" Lk 21, 35
 

Ry Kristianina havana, anio no hanombohantsika ny taona litorjika vaovao,  Alahady voalohany Avent, Alahady fahatongavan'ny Tompo. Taona vaovao isika izao ka ankafaliana sy ankaravoana no iarahabana atsika OLo araiky sika jiaby amin'izao taom-baovaon' ny litorjika izao. Eto moa dia mampatsiahy atsika fa ny litorjia dia asan'Andriamanitra, atao hampiditra atsika tsikelikely ao anatin'izay fiainan'Andriamanitra izay. Ny fiainan'Andriamanitra dia izay nambaran'i Kristy ka izay indrindra ry Kristianina havana. Alahady "Avent" izao no anombohantsika ny taona vaovao. Zay no mahatonga ahy miarahaba atsika tratry ny taona vaovao izay mampiditra atsika tsikelikely amin'izay fiainan'Andriamanitra, izay fiainan'i Kristy. Kristianina isika midika izany fa ny fiainan'i Kristy no fiainantsika Kristianina. Ny litorjia dia asan'Andriamantira ataontsika mba (····· tsindrio eto hamaky ny toriteny)

 

 

 

Alahady 22 nov. 2015 - Fankalazana manetriketrika an’i I JESOA KRISTY MPANJAKA

Alahady Faha – 34 tsotra Mandavan-taona (Taona B)

 

Fankalazana manetriketrika an’i

I JESOA KRISTY MPANJAKAN’IZAO TONTOLO IZAO

 

Ry Kristianina havana, amin’izao Alahady faha-34 mandavan-taona izao no ankalazantsika  an’i Kristy Mpanjaka no sady hamaranana ny taona litorjika. Rehefa mamarana taona isika dia voalohany miara-misaotra an’Andriamanitra ary mifampiarahaba satria nahavita namakivaky an’izay taona izay. Araka ny efa matetika lazaina amintsika, tsy mitovy ny taona litorjika sy ny taona izay mahazatra atsika amin’ny calendrier. Fa ny taona litorjika dia natao mba hiainantsika ny fianan’Andriamanitra,  ny fiainan’i Kristy. Ny fiainan’i Kristy manko dia fiainan’Andriamanitra. Izay ny litorjia, asan’Andriamanitra ka mampiditra atsika tsikelikely ao amin’izay fiainan’Andriamanitra zay. Ary izao Alahady izao faha-34 tsotra mandavan-taona no ankalazan’ny Eglizy an’i Kristy Mpanjaka. I Kristy no mampivondrona izao rehetra izao, izy no mpanjakan’izao tontolo izao ary izy no faran’izao rehetra izao araky ny (tsindrio eto hamaky ny toriteny....)

Alahady 15 novambra 2015 - Alahady Faha – 33 tsotra Mandavan-taona (Taona B)

Miditra tsikelikely amin’ny famaranana ny taona litorjika isika. Ny Alahady Faha-33 tsotra Mandavan-taona no anomezan’ny Fiangonana antsika ny Evanjely izay iresahan’i Jesoa indrindra ny amin’ny hiverenany amim-boninahitra....

Alahady 01 novambra 2015 - Fankalazana ny Olomasina rehetra

Toussaint, fankalazana manetriketrika ny fetin’olomasina rehetra. Ambaran’ny tenin’Andriamanitra androany fa nandresy tokoa i Kristy ary nomen’Andriamanitra ny fahasoavana isika hiombona aminy tanteraka hidera sy hanome voninahitra azy....