FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady 14 Febroary - Alahady 1 KAREMY taona D

Amin’izao vanim-potoan’ny karemy izay 40 andro hiomanantsika amin’ny fankalazana ny Paka, efa natombokantsika izany tamin’ny Alarobia ny lavelona teo, atoron’ny Eglizy amintsika ary amin’ny alalan’ny tenin’Andriamanitra amin’izao Alahady voalohany Karemy izao dia tsy maintsy ADY sy DIA no iarahantsika amin’i Kristy hitondra atsika amin’ny fitsanganan-ko velona sy amin’ny Paka izay. Tsy mahagaga ary raha ny Evanjely androany mitantara ny fakam-panahy izay azo lazaina fa nanjo an’ i Jesoa ihany koa tany an’efitra dia ilay ady tsy maintsy natrehin’ny Tompontsika  teo anatrehan’ny demony alohany hirosoany hitory ny vaovao mahafaly ho an’ny vahoaka. Raha fintinina ireo fakam-panahy izay niatra tamin’i Jesoa dia fakam-panahy telo izay fototra mamatotra atsika mandrakariva; ADY sady DIA ary mpanota isika miloloha lanitra ka mety ho lena, mandia tany ka mety ho solafaka. Isanandro vaky isika no miatrika an’ireo fakam-panahy natrehin’i Jesoa. Fa izy manoro antsika ny fomba fialàna amin'izany.... Tsindrio eto hamaky ny tohin'ny toriteny

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alarobia fanosorana LAVENONA

Miditra amin'ny vanim-potoananan'ny karemy isika hiomanantsika amin’ny Paka.
40 andro andalinantsika bebe kokoa an’izay hoe fahatsapana fa mpanota isika ka mila ny famindrampon’Andriamanitra ary i Jesoa no endriky ny famindrampon’Andriamanitra. Aoka izao 40 andron’ny karemy izao hanatonantsika an’Andriamanitra.  Mihavana re amin’Andriamanitra, sokafy ny fontsika mba ho fo misy an’Andriamanitra. Raha mihavana amin’Andriamanitra tokoa isika,  raha apetrantsika eo anivon’ny fiainantsika Andriamanitra, raha mitoetra ao ampontsika tokoa Andriamanitra izay no tena fibebahana marina.  Handray ny tenin’Andriamanitra isika dia i Kristy hanilo ny fiainantsika. Raha ny fahazavan’i Kristy no manio ny fiainantsika ka na hamakivaky ny tany efitra aza isika izany hoe ao ny fihafiana, ao ny sedra isankarazany, ao ny fakam-panahy dia hitantana atsika amin’ny tany nampanantenaina izy.... (tsindrio eto hamaky ny tohin'ny toriteny)

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 07 Febroary - Alahady tsotra faha-5 mandavantaona D

Amin'izao Alahady faha-dimy mandavantaona izao ary dia miantso atsika Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika. Enontsika ao amin'ny Evanjely ny fomba niantson'i Jesoa an'ireo Apôstôly, mpanarato izy ireo, ary tao anaty fahasahiranana aza. Niasa izy ireo nandritra ny alina ary tao anatin'ny fanaratoana izay nefa tsy namokatra. Izay tokoa ry Kristianina havana, raha tsy miaraka amin'i Kristy isika, aza mieritreritra fa hamokatra. Izay no mahatonga ahy milaza amintsika matetika fa indrindra amin'izao taona famindrampo izao hoe : aoka ho fantarintsika fa ny finoana tsy tany malemy hanorenam-pangady fa tany lonaka ho entina hampamokatra ny fiainantsika, izay ny finoana. Araka ny enontsika tamin'ny Evanjely fa teo anivon'ny fiainana, teo anivon'ny fahasahiranana ireo apôstôly, ry Simona mpanarato, tsy namokatra ny fiainany, ka raha tonga i Jesoa nandray azy izy ireo ary naniraka azy ireo i Jesoa. Tsy hoe nandeha ho azy izay fa nisalasala aza i Piera, hoy indrindra izy : "noho ny teninao dia alatsako ny harato".... Tsindrio eto hamaky ny tohin'ny toriteny

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

02 Febroary - Fankalazana manetriketrika ny Nanolorana ny Tompo

40 andro lasa izay isika no nankalaza ny Noely, ny nahaterahan’ny Tompo izany hoe Andriamanitra famindrampo eo anivontsika ary izay no ankalazaintsika amin’izao andro 02 febroary ity, andro iray toa zato ankalazantsika an’i J esoa natolotra tao an-tempoly araka ny fomba jody ary mampibaribary ihany koa fa nankatò ny lalàna ampahibemaso ny zanak’Andriamanitra ary porofon’izany ireo tao  an-tempoly dia voalohany i Josefa sy Maria ary ny mpaminany antitra dia tsy iza fa i Ana sy Simeona nidera sy nankalaza an’Andriamanitra tamin’ny fahasoavana tonga teo anivontsika ka nanolotra azy teo anivon’ny vahoaka, nanambara azy ampahibemaso ary izay koa no ankalazaintsika androany. Ny tenin’Andriamanitra izay banjinintsika amin’ity andro anio ity dia mampatsiahy an’izay, ny bokin’ny Malakia mpaminany (Mal. 3, 1-4)  amin’ny vakiteny voalohany dia manambara  fa efa tonga tokoa ny Tompo, eo anivon’ny Tempoly izany hoe eo anivontsika ary dia mizara amintsika ny hazavana, ny fahasoavana : “Indro Aho, haniraka ny irako; ka izy no hamboatra ny lalana eo alohako; dia ho tonga tampoka ao an-Tempoliny ny Tompo tadiavinareo, ilay Anjelin’ny fanekena irinareo”. Indro ary ny Tompo eo anivontsika tokoa izy amin’izao taona masina izao, taona masina ny famidrampo ka aiza isika ? manokatra ny fontsika ve isika ?.....Tsindrio eto hamaky ny tohin'ny toriteny

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 31 Janoary - Alahady tsotra faha-4 mandavantaona D

Ry Kristianina havana, amin’izao alahady faha-efatra mandavantaona izao, asain’ny Eglizy isika amin’ny alalan’ireo vakiteny mba hahatsapa fa eo anivontsika tokoa Andriamanitra ary tsy mizaha tavan’olona izy fa miantso atsika hiombona aminy. Ary izay no nahatonga ny Papa amin’izao taona masina izao hiantso an’ity taona ity ho taonan’ny famindrampo hiantson’Andriamanitra atsika mba ho eo anivontsika tokoa izy ka amin’izay ireo sakasakana rehetra dia hiova, mba ho fahafahana ka hivelatra bebe kokoa ny maha-olona atsika, ny fiainantsika. Izay no tanjona amin’izao taona masina famindrampo izao. Miantso atsika izy tahaka ny niantsoany an’i Jeremia, tsy ny fahamendrentsika no tadiavin’Andriamanitra fa ny fontsika. Raha mandray azy isika dia ho azy izay fontsika izay ka isika indray no hitondra ny vaovao mahafaly eo amin’ny mpiara-belona ary hanambara tahaka an’i Jeremia ny fahasoavan’Andriamanitra eo anivontsika ary hizara ny hafalian’ny vaovao mahafaly ka ho ambarantsika eo amin’ny fiainantsika izany.....(tsindrio eto hamaky ny tohin'ny toriteny)

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny