DIOCÈSE / ÉVÉNEMENTS

JMJ CRACOVIE 2016 - HAFATRY NY PAPA FRANSOA HO AN’NY TANORA ANDRO MANERAN-TANY

Ry tanora malala,

Tonga eto amin’ny dingana famaranana ny fivahinianana masina mankany Cracovie isika amin’ny volana jolay ho avy izao ; toerana hankalazantsika miaraka ny andrò maneran-tanin’ny tanora andiany faha-31. Teny an-dalana nandehanantsika, izay sady lava no sarotra, dia notarihin’ny tenin’i Jesoa notsoahina tao amin’ny « Lahateny tany an-tendrombohitra » isika. Natombotsika ny dia tamin’ny 2014, nandinihantsika niaraka ny fahasambarana voalohany : « Sambatra ny mahantra am- panahy, fa azy ireo ny Fanjakan’ny lanitra »(Mt 5, 3). Lohahevitra tamin’ny 2015 ny hoe : « Sambatra ny madio fo fa hahita an’Andriamanitra izy » (Mt 5, 8). Mandritra ity taona diavintsika ity dia manaiky entanin’ny andinin’ny Soratra Masina manaraka hoe : « Sambatra ny mamindra fo, fa hamindrana fo izy » (Mt 5, 7).  

 

 

Tsindrio eto hamaky ny tohin'ny HAFATRA

02/03/2016

ANDRO KATOLIKA HO FIAROVANA NY VOAARY - Sabotsy 27 febroary 2016

Mgr Rabemahafaly Fulgence arsevekan'ny Fianarantsoa miaraka amin'ireo Eveka rahalahiny amin’ny Vaomieran’ny Eveka momba ny fifandraisan’ny mpiara-belona, ny Vaomieran’ny Eveka momba ny fampianarana sy ny fanabeazana katolika, ny Vaomieran’ny Eveka momba ny asa fanirahana ataon’ny lahika, dia manentana antsika rehetra manerana an’i Madagasikara hanamarika ny “andro katolika ho fiarovana ny voaary” ny zoma 05 sy  sabotsy 27 febroary 2016, hifarimbona amin’ny fanatanterahana ny fitarihan’ny Papa Ray masina, Fransoa, hiaraha-mikolokolo sy manatsara ny “Tranobe Iombonana” na ny tany onenantsika an-dalam-paharavàna ity. 

Ka ny ASABOTSY FAHA 27 FEBROARY dia ANDRO KATOLIKA HO FIAROVANA NY VOAARY “izay mandoro tanety mamono taranaka ary izay mambolo hazo manome aina”. Misy HETSIKA iombonana manerana an’i Madagasikara.
(Tsindrio eto hamaky ny hafatra mikasika ny hetsika atao)

Entanina manokana koa isika fa ao anatin'ny vavaka hasivian’andro iomanana amin’ny fitsarana kanônika ampandrosoana an’i Lucien Botovasoa hatao ny 1° marsa io 27 febroary io.
(Tsindrio eto hanao  VAVAKA HO FANAMBARANA OLOSAMBATRA AN’I LUCIEN BOTOVASAO NO SADY FANGATAHANA FAHASOAVANA)

 

 

22/02/2016

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÊME 2016

« C’est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices » (Mt 9,13).

Les œuvres de miséricorde dans le parcours jubilaire»

Le Message du Pape François pour le Carême 2016 s’articule en trois points : la miséricorde à la lumière de la Parole de Dieu, les œuvres de miséricorde et enfin, la relation entre le Carême et le Jubilé.

La première partie traite de la miséricorde dans l’Ecriture. Le temps de Carême nous conduit au mystère pascal. Ceci devient encore plus évident lorsqu’on comprend que la croix du Christ est le point culminant de la révélation de la miséricorde du Père, et que Jésus est le visage de cette miséricorde ».
Les œuvres de miséricorde sont le second point clef du Message. Elles font partie du trésor de la tradition chrétienne. Le Pape souhaite, pendant le Carême, « que chaque chrétien ressente le besoin d’être nourri par la Parole de Dieu, qu’il soit ouvert à la souffrance d’autrui, qu’il exerce des œuvres de miséricorde. »

Extrait du message du Pape François, pour lire l'intégralité, cliquez ici

papecareme2016papecareme2016 [116 Kb]
10/02/2016

Famangian'i Arseveka Mgr Benjamin Ramaroson tao PARIS

Namangy ny Fiangonana Katolika Malagasy ao Paris ny Arseveka Mgr Benjamin Ramoroson.
Fankalazana ny Sorona Masina no nanatanterahany ny fitsidihana ny alahady faha-17 janoary 2016, alahady faha-2 mandavataona ny taona D.

Sorona Masina izay nanokafana ihany koa ny fankalazana ny faha-10 taona ny fikambanana ADIAAMADA, miara-miasa amin’ny Arsidiosezy Avaratra sy Atsinanana.

 

 Fampianarana ny mameno ireo siny enina, izay sinin'ny fiaianantsika no sakafom-panahy avy tamin'ny Arseveka
izay tsy inona fa ny FAHASAHIANA - FAHAFOIZANA - FANETREN-TENA - FITIAVAM-BAVAKA - FANOMPOANA ary FIFANDRAISANA

Tsindrio eto hamaky ny tohin'ny fampianarana

Tsindrio eto hijery ny sary fahatsiarovana tamin'ny fandalovana tao Paris

 

 

 

 

26/04/2016

Firariantsoa taom-baovao 2016 avy amin'ny Ray amandReny Arseveka

Ankafaliana sy ankaravoana no iarahabana atsika olo araiky jiaby tratrin'izao asaramanitra izao ka nahavita ny taona 2015 ary miditra amin'izao taona vaovao 2016 izay fantatrantsika katolika erantany fa taona masina manokana ny jobilin'ny famindrampon’Andriamanitra araka ny niangavian'i Papa Ray masina azy ary niantsoany tsy hoe atsika kristianina katolika rehetra ihany fa ny olona rehetra eran'izao tontolo izao, ny olona tsara sitrapo. Faly sy ravo miarahaba atsika tratrin'izao taona masina 2016 izao ary mirary soa ho antsika tokoa ho taompahasoavana, ho taona masina tokoa anie ity taona vaovao ity izay hovakivakintsika ity ka ny tsodranon'Andriamanitra, ny andon'ny lanitra anie ho eo anivontsika mandrakariva..... (tsindrio eto hamaky ny firariantsoa)

31/12/2015

Fanazavana ny LOGO FAMINDRAMPO

Fary lava vaniny io ka mamy tokoa, averimberina fa mahasoa. Hanazava mikasika ny logo ny famindrampo. Io logo io no mamintina ny hevitry ny taona masina ary maniraka atsika hanao ny rehetra hianana mandritra an’izay taona masina izay. Ovale fa tsy boribory ny logo. Eo amin’ny ovale io no misoratra hoe : « Mamindra fo tahaka ny Ray ». Izay no hafatra amin’io sary io. 
Jesoa hitantsika amin’ny sary io dia endrik’Andriamanitra mpamindra fo, famindrampon’Andriamanitra, na isika mpanota baben’i Jesoa koa dia asain’Andriamanitra ho mpamindra fo tahaka azy. Ny olona anankiroa amin’ny sary io izany dia i Jesoa sy isika mpanota, hitantsika amin’izany fa samy mpanota isika ary i Jesoa izy ilay mifantsika amin’ny hazo fijaliana no mibaby ny fahotantsika, izay ny vaovao mahafaly amin’izao taona masina izao ary anasana atsika..... (tsindrio eto hamaky ny fanazavana rehetra)

29/12/2015

08 Décembre 2015 - MESSE ET OUVERTURE DE LA PORTE SAINTE à ROME

Homélie du Pape François

Immaculée Conception de la Vierge Marie

La Vierge Marie est appelée surtout à se réjouir de ce que le Seigneur a accompli en elle. La grâce de Dieu l’a enveloppée, la rendant digne de devenir mère du Christ....

08/12/2015

TRIDUUM fanokafana ny taona masina ny Jobily ny Famindrampon'Andriamanitra

Raha ny tena marina dia amin’ny Talata hoavy 08 desambra no fanombohana ny fanokafana ny varavarana masina any Roma. Ary amin’ny tantaran’ny Eglizy dia sambasambany amin’ny toerana maro samihafa no ametrahana an’izay fanokafana varavarana masina izay. Nofidin’ny Papa Ray Masina izay fomba izay, fomba manokana, taona masina manokana aza satria tsapany fa mila ny famindrampon’Andriamanitra isika. Asaina hiara-mamakivaky izany taom-pahasoavana manokana izany isika ho fanamasinana koa ny fiainantsika.

Nanokana telo andro ny diosezin'Antsiranana hivavahana indrindra indrindra ho fanokafana izany taona masina ny Jobily ny Famindrampon'Andriamanitra izany ka nanomboka ny zoma faha 04 desambra ka nifarana ny Alahady faha 06 desambra 2015. 

Nankamafisin'i mompera Arseveka tamin'ny fampianarany fa misy zavatra dimy tsy azo sarahina, tsy hoe voalohany na faharoa na fahatelo fa zavatra dimy hoentintsika mivelona amin’izao taona masina izao fa indrindra rehefa manao pèlerinage isika, afaka manantena sy mahatoky fa hahazo famindrampo mitafotafo dia tsy inona izany fa ny « indulgence plènière »,araky ny hafatry ny Papa.
Dimy fototra ary ho ampitainareo amin’ireo manodidina atsika ka hivelomantsika an’izay taona masina izay :

- Ny fanaovana ny fivahiniana masina
- Ny fitsaohana ny sakramenta masina
- Ny vavaka atao miaraka amin'i Papa Ray Masina
- Ny fankalazana ny sakramentan’ny famindrampo dia ny fampihavanana
- Ny fankalazana ny Eokaristia

 Tsindrio eto hamaky ny toriteny tamin'ny lamesa niarahana ny zoma andro voalohany fanokafana

 Tsindrio eto hihaino ny toriteny Zoma faha 04 desambra

  Tsindrio eto hihaino ny fampianarana Asabotsy andro faharoa fanokafana 

 

zoma04deszoma04des [339 Kb]
10/12/2015

Pèlerinage du pape François à Ouganda - Rencontre avec les réligieux

La conférence du Pape François aux Consacrés à Kampala (Ouganda). Il a exposé trois points importants de la vie consacré : mémoire, fidélité, prière.....

30/11/2015

Pèlerinage du pape François à Ouganda - communiqué par le SCEAM

Pape François loue les Catéchistes en Ouganda pour leurs sacrifices. Le Saint-Père, le Pape François, lors sa première journée à Kampala a fait l’éloge des catéchistes pour leur rôle inestimable dans leur effort pour l'évangélisation de l'Église en Ouganda. Il a dit que les catéchistes et professeurs jouent un rôle remarquable pour soutenir les évêques et prêtres dans l’annonce de l'Évangile aux gens partout en Ouganda, en particulier dans les parties difficiles et inaccessibles du pays. Il les a remerciés en particulier pour l’accompagnement des jeunes enfants en leur apprenant comment prier." ......(lire la suite)

30/11/2015